คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

  • ผศ. ดร. XXXXXXXX
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

กองบรรณาธิการ
ศ. ดร. ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธาน
ศ. ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองประธาน
ศ. ดร. อนันต์ พลธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธาน
รศ. ดร. สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
ผศ. ดร. ปราณีต งามเสน่ห์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
ผศ. ดร. สุนทรีพร ดวนใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
ผศ. ดร. จิตรา สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
ผศ. ศรีประไพ ธรมมแสง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
ดร. อุบล ชินวัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
ดร. พัชรีสาร ฐิติธนานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
ดร. เสกสรร ชินวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
ดร. สังวาล สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
อาจารย์โดม หาญพิชิตวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
ดร. จุฑามาศ สิทธิวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการและเลขานุการ

งานเลขานุการ
อาจารย์สุนิดา เมืองโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
อาจารย์ศศิมล มุ่งหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
อาจารย์ขนิษฐา หวังดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
อาจารย์กิตติ วิรุณพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
อาจารย์ศิริจิตร มั่นใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ

กรรมการประเมินบทความผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายใน
รศ. ดร. โชค มิเกล็ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. สมปอง สรวมศิริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ. ดร. สมยศ เดชภิรัตนมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร. อนุพันธ์ เทิดวงศ์วรกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ. ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ. ดร. สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร. กังวาล ธรรมแสง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ. ดร. กมล งามสมสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ. ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ. ดร. นุชสรา เกรียงกรกฏ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ. ดร. สุเนตร สืบค้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร. วิทยา แก้วศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152