วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

จำนวน 9 บทความ

1
บทความวิจัย

2
บทความวิจัย

ผลผลิตและลักษณะทางพืชอาหารสัตว์ของหญ้ารูซี่ หญ้ากินนีบอมบาซา และหญ้ามูลาโต้ 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี

บทความโดย ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง สุภาวดี มานะไตรนนท์ วัชราภรณ์ รวมธรรม และ ชัยวัฒน์ วัชรนารถ
วันที่ 2020-11-03 14:45:48 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152