วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

จำนวน 11 บทความ

1
บทความวิจัย

ผลของการใช้น้ำมันหอมละเหยตระไคร้และน้ำมันหอมละเหยกระดังงา ต่อองค์ประกอบของซากไก่เนื้อภายใต้โรงเรือน ที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้น

บทความโดย ฐิตาภรณ์ คงดี พัชรา ธนานุรักษ์ ชนณภัส หัตถกรรม ธันวา ไวยบท และ ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
วันที่ 2021-12-27 08:54:45 ผู้เข้าชม

2
บทความวิจัย

การเจริญเติบโตของหอยกาบใหญ่ Cristaria plicata ที่เลี้ยงโดยการแขวนในบ่อดินที่ระดับความลึกของน้ำต่างกัน

บทความโดย สมศักดิ์ ระยัน โฆษิต ศรีภูธร ชลันธร วิชาศิลป์ รุ่งนภา เสนสาย และ บุญทิวา ชาติชำนิ
วันที่ 2021-12-27 08:57:03 ผู้เข้าชม

3
บทความวิจัย

ผลของการเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

บทความโดย กิตติศักดิ์ ผุยชา ธรรมรักษ์ ละอองนวล สมพร แซ่จ้อง วรรษชน สีหบุตร และ เสกสรร ชินวัง
วันที่ 2021-12-27 09:00:44 ผู้เข้าชม

4
บทความวิจัย

ผลของช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อสารสำคัญและผลผลิตบัวบก

บทความโดย เกษร แช่มชื่น สุรพงษ์ อนุตธโต และ พินิจ เขียวพุ่มพวง
วันที่ 2022-03-17 08:50:00 ผู้เข้าชม

5
บทความวิจัย

พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ปลูกมะเขือเทศผลสดริมฝั่งโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความโดย สุดารัตน์ ยศยิ่ง สุกัลยา เชิญขวัญ พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก และ ฝากจิต ปาลินทร
วันที่ 2021-12-27 09:12:11 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

ระบบปฏิทินส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค

บทความโดย นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ธีระ สาธุพันธ์ ประยงค์ ฐิติธนานนท์ และ อุดมเดช ทาระหอม
วันที่ 2021-12-27 09:13:43 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

160