วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

3
บทความวิจัย

4
บทความวิจัย

ผลของตัวทำละลายที่ต่างกันต่อปริมาณแคโรทีนอยด์ในใบมันเทศเก้าพันธุ์

บทความโดย ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์1*
วันที่ 2024-07-03 13:51:59 ผู้เข้าชม

5
บทความวิจัย

ผลของวันปลูกที่แตกต่างกันต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของมันเทศ

บทความโดย ธัญญารัตน์ แตงสีนวล1
วันที่ 2024-07-03 13:53:49 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

การเลี้ยงแหนแดงเชิงพาณิชย์ด้วยเศษวัชพืชหมักร่วมกับมูลโค

บทความโดย สุภัชญา ธานี1*
วันที่ 2024-07-03 13:55:19 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

160