วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1

จำนวน 4 บทความ

การดำเนินงานเพื่อขอการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

บทความวิจัย

โดย สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์1 วนิดา บ้านศาลเจ้า1 และอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์1 Santakit Ninudomsak Wanid

อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อการขยายพันธุ์ แก่นตะวันด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

บทความวิจัย

โดย สุจิตรา สืบนุการณ์1 และ ปัญญา ห้องแซง1 Sujitra Subnugarn1 and Panya Hongsaeng1

การลดต้นทุนการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชเป็นวัสดุเพาะ

บทความวิจัย

โดย เสกสรร ชินวัง1 โดม หาญพิชิตวิทยา1 กิตติ วิรุณพันธุ์ สุกัลยา นันตา1 และอนัญญา วรรณา1 Sakesan Chinwan

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login