วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2

จำนวน 10 บทความ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผงเปลือกไข่ต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาผักสลัดกรีนโอ๊ค

บทความวิจัย

โดย นาง กานต์ธีรา โพธิ์ปาน1 และสวรรยา หาญวงษา1 Kanttera Popan 1 and Sawanya Hanvongsa1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login