วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

2
บทความวิจัย

ความสามารถในการแข่งขันกับวัชพืชของ สายพันธุ์ข้าวผลผลิตสูง

บทความโดย รณชัย ช่างศรี1 ธานี ศรีวงศ์ชัย2* และ สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์2 Ronnachai Changsri1 Tanee Sreewongch
วันที่ 2020-10-27 10:30:40 ผู้เข้าชม

3
บทความวิจัย

4
บทความวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ข้าวฮางลืมผัว

บทความโดย กมลพร สิทธิไตรย์ จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา เพียรพรรณ สุภะโคตร พนิดา สำเรียนรัมย์ และพลอย
วันที่ 2020-10-27 13:49:07 ผู้เข้าชม

5
บทความวิจัย

การศึกษาการผลิตข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำโดยการใช้ ลูกแป้งข้าวหมากจากแหล่งต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์

บทความโดย จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา เพียรพรรณ สุภะโคตร กลมพร สิทธิไตรย์ อมรรัตน์ นะรานรัมย์ และ สุ
วันที่ 2020-10-27 13:50:33 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

ผลของปอเทืองต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิตของข้าว ที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ

บทความโดย จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ และจิรายุส สุทะยะ
วันที่ 2020-10-27 13:51:59 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152