ความหลากหลายระดับชนิดพันธุ์ของเห็ดกินได้ในป่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ความหลากหลายระดับชนิดพันธุ์ของเห็ดกินได้ในป่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Species Diversity of Edible Mushrooms in Roi Et Rajabhat University Forest

บทความวิจัย

โดย นาง สุรชัย รัตนสุข1 เพ็ญนภา ชูศรีเมือง1 สุวรรณี เข็มเพชร1 และรุจิเรข บุญกาพิมพ์2 Surachai Rattanasuk1

ผู้แต่งร่วม สุรชัย รัตนสุข1 เพ็ญนภา ชูศรีเมือง1 สุวรรณี เข็มเพชร1 และรุจิเรข บุญกาพิมพ์2 Surachai Rattanasuk1 Pennapa Choosrimeang1 Suwannee Khemphet1 and Rujirek Boongapim2

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของเห็ดป่าที่กินได้จากป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้กำหนดพื้นที่ในการสำรวจออกเป็น 4 บริเวณ ผลการสำรวจพบว่าความหลากหลายระดับชนิดพันธุ์ของเห็ดที่กินได้ในป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีทั้งหมด 4 วงศ์ 5 สกุล 17 ชนิด อยู่ใน Phylum Basidiomycota ซึ่งประกอบไปด้วย เห็ดระโงกเหลือง (Amanita hemibapha (Berk. & Br.) Sacc subsp. javanica Cor. & Bas.), เห็ดระโงกขาว (Amanita princeps Cor. & Bas.), เห็ดไส้เดือน (Amanita vaginata var. vaginata (Bull. & Fr.) Vitt.), เห็ดเกลือ (Amanita onusta (Howe) saccardo), เห็ดน้ำหมาก (Russula emetic (Schaeff. & Fr.) S.F.Gray.), เห็ดหน้างัว (Russula foetens (Pers.) Fr.), เห็ดน้ำแป้ง (Russula alboareolata Hongo), เห็ดไคล (Russula virescens (Schaeff.) Fr.), เห็ดหน้าแดง (Russula rosacea (Pers.) S.F.G.), เห็ดถ่านใหญ่ (Russula nigricans (Bull.) Fr.), เห็ดหน้าแหล่ (Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr.), เห็ดปลวกไก่น้อย (Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.)), เห็ดปลวกตาบ (Termitomyces robustus (Beeli) Heim), เห็ดผึ้ง (Phlebopus colossus (R. Heim) Singer.), เห็ดผึ้งขาว (Boletus pallidus Frost.), เห็ดผึ้งยูคา (Boletus griseiopurpureus Cor.) และเห็ดผึ้งนกยูง (Boletellus emodensis (Berk.) Sing.) คำสำคัญ: เห็ดป่ากินได้, ความหลากหลาย, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Abstract

The aim of this research is to investigate diversity of edible mushroom occurring in Rajabhat Roi Et University forest. Areas were 4 study areas. The results found that all edible mushrooms are in Phylum Basidiomycota which contained 4 families 5 Genus 17 species including Amanita hemibapha (Berk. & Br.) Sacc subsp. javanica Cor. & Bas, Amanita princeps Cor. & Bas., Amanita vaginata var. vaginata (Bull. & Fr.) Vitt., Amanita onusta (Howe) saccardo, Russula emetic (Schaeff. & Fr.) S.F.Gray., Russula foetens (Pers.) Fr., Russula alboareolata Hongo, Russula virescens (Schaeff.) Fr., Russula rosacea (Pers.) S.F.G., Russula nigricans (Bull.) Fr., Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr., Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.), Termitomyces robustus (Beeli) Heim, Phlebopus colossus (R. Heim) Singer., Boletus pallidus Frost., Boletus griseiopurpureus Cor. and Boletellus emodensis (Berk.) Sing. Keywords: Edible mushroom, Diversity, Roi Et Rajabhat University

วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login