ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผักสด

ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผักสด

Total Carotenoid content in Fresh Vegetables

บทความวิจัย

โดย นาง ธีรนาถ สุวรรณเรือง1 Theeranat Suwanaruang1

ผู้แต่งร่วม ธีรนาถ สุวรรณเรือง1 Theeranat Suwanaruang1

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

แคโรทีนอยด์ เป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติ พบมากในพืชที่มีสีแดง ส้ม เหลือง และเขียว มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ สารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม และช่วยป้องกันการก่อตัวของอนุมูลอิสระที่เป็นอันตราย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการหาปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมด ในผักสด 9 ชนิด ดังนี้ ขึ้นฉ่าย (Apium grsveolens Linn.) ใบกระเพราแดง (Ociemum Sanctum L.) ผักบุ้งจีน (Ipomcea aquatica Forsk) แครอท (Daucus carota L.) กระถิน (Leucaena leucocephala) ต้นหอม(Alliumcepa var) ผักชีฝรั่ง (Eryngium foetidum L.) ผักชีลาว (Anethum graveolens Linn) และ กระหล่ำปลี (Brassica oleracea var. capitata L.) ด้วยวิธีการสกัดด้วยอะซิโตน และนำมาวัดค่าการดูดกลืนคลืนแสงด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตรมิเตอร์ พบว่ามี ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดมีปริมาณ 655.50 - 1744.90 mg/L ตามลำดับ ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมด สูงที่สุดคือ กระถิน(Leucaena leucocephala) มีปริมาณแคโรทีนอยด์ ทั้งหมด 1744.90±0.00 mg/L และปริมาณต่ำที่สุดคือขึ้นฉ่าย (Apium grsveolens Linn.) มีปริมาณ แคโรทีนอยด์ ทั้งหมด 655.50 ± 23.56 mg/L ผลการวิจัยครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้ทราบถึงปริมาณแคโรทีนอยด์ เพื่อเป็นแนวทางในในการเลือกรับประทานผักที่หลากหลายชนิด คำสำคัญ: แคโรทีนอยด์ ผัก สารต้านอนุมูลอิสระ อะซิโตน และสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

Abstract

Carotenoids are substances found in nature. It is found in plants that are red, orange, yellow and green, both as antioxidants, carcinogenic in the environments and help prevent the formation of harmful free radicals. The aim of research analyzed total carotenoid in nine fresh vegetables including celery (Apium grsveolens Linn.), holy basil (Ociemum Sanctum L.), water morning glory (Ipomcea aquatica Forsk), carrot (Daucus carota L.), white popinac (Leucaena leucocephala), green shallot (Alliumcepa var), stink week (Eryngium foetidum L.), dill (Anethum graveolens Linn) and cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.). The method was extracted by acetone, then measured with spectrophotometer. The results found total carotenoids accumulated were 1744.90 - 655.50 mg/L. The highest total carotenoid was white popinac (Leucaena leucocephala) as 1744.90±0.00 mg/L and the lowest was celery (Apium grsveolens Linn.) as 655.50 ± 23.56 mg/L. The results were benefit with people that selected various carotenoids vegetables. Keywords: Carotenoids, Vegetables, Antioxidants, Acetone and Spectrophotometer

วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login