การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและกิจกรรม การต้านอนุมูลอิสระในผักติ้ว

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและกิจกรรม การต้านอนุมูลอิสระในผักติ้ว

The Study of Total Phenolic Content and Antioxidants Activities of Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp. formosum Extracts

บทความวิจัย

โดย นาง ชัญญรินทร์ สมพร1 ธีระ เวียงฆ้อง1 และอณิสณี แทนอาษา1 Chanyarin Somporn1 Theera WiangKong1 and Anisane

ผู้แต่งร่วม ชัญญรินทร์ สมพร1 ธีระ เวียงฆ้อง1 และอณิสณี แทนอาษา1 Chanyarin Somporn1 Theera WiangKong1 and Anisanee Thaenasa1

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการลวกและชนิดของตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการสกัดสารที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในผักติ้ว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp. formosum) โดยการลวกผักติ้วในน้ำเดือด 80 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที เปรียบเทียบกับผักติ้วสดและเปรียบเทียบตัวทำละลายอินทรีย์ 3 ชนิดคือ น้ำกลั่น เอทานอล 95% และเมทานอล 80% ผลจากการศึกษาพบว่าการลวกและตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของผักติ้วและความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p ≤ 0.01) โดยหลังจากการลวกผักติ้วมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดลดลงจาก 3.80 mg gallic acid equivalents/100 g fresh weight เป็น 1.25 mg gallic acid equivalents/100 g fresh weight และพบว่าผักติ้วลวกมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระของ DPPH ลดลงจากร้อยละ 76.95 เป็นร้อยละ 71.67 ส่วนสารสกัดที่ใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลายที่ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงสุดคือ 3.25 mg gallic acid equivalents/100 g fresh weight และสารสกัดที่สกัดด้วยด้วยเมทานอล 80% มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระของ DPPH ค่าสูงสุดคือร้อยละ 76 คำสำคัญ : ผักติ้ว สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก

Abstract

The objective of this research was to investigate the effect of blanching and the types of organic solvent extractions on total phenolic content and free radical scavenging activity of Cratoxylum formosum (Jack) Dryer ssp. formosum. Vegetable was blanched in boiling water for 4 min and compared with fresh vegetable. Three organic solvents were used for Cratoxylum formosum (Jack) Dryer ssp. formosum extraction; distilled water, ethanol 95% and methanol 80%. The results showed that blanching and solvents had significant effect on the changes of total phenolic content and free radical scavenging activity of Cratoxylum formosum (Jack) Dryer ssp. formosum (p ≤ 0.01). After blanching the total phenolic content of Cratoxylum formosum (Jack) Dryer ssp. formosum decreased from 3.80 mg gallic acid equivalents/100 g fresh weight to 1.25 mg gallic acid equivalents/100 g fresh weight. This changing was related to change of antioxidant capacity (free radical scavenging capacity, DPPH) of Cratoxylum formosum (Jack) Dryer ssp. formosum decreased from 76.95% to 71.67%. The distilled water extract shown the highest total phenolic content 3.25 mg gallic acid equivalents/100 g fresh weight and the methanol 80% extract shown the highest antioxidant capacity (free radical scavenging capacity, DPPH) 76%. Key words: Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp. formosum , Antioxidants, Phenolic compound.

วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login