การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ์ Acetobacter xylinum และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ์ Acetobacter xylinum และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

The Production of Bacterial Cellulose from Acetobacter xylinum and Application in Industry

บทความวิจัย

โดย นาง จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล1* Julaluk Khemacheewakul1*

ผู้แต่งร่วม จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล1* Julaluk Khemacheewakul1*

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์สายตรงที่ประกอบด้วยกลูโคสมาต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) ที่ตำแหน่งบีต้า-1,4 ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ของพืช อย่างไรก็ตาม เซลลูโลสที่ได้จากพืชมักมีพอลิแซคคาไรด์ชนิดอื่นๆ ปนเปื้อนมาด้วย เช่น ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ดังนั้น เซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter xylinum จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเป็นแหล่งของเซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งโครงสร้างของพอลิเมอร์ประกอบไปด้วยกลูโคสเพียงชนิดเดียว จึงทำให้มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะในทางการแพทย์และการแปรรูปอาหาร ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทความเผยแพร่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลเพื่อนำไปสู่การผลิตเซลลูโลสปริมาณสูง โครงสร้างของเซลลูโลสจากแบคทีเรีย และนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร คำสำคัญ: Acetobacter xylinum; เซลลูโลส; การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

Abstract

Cellulose is a linear glucose polymer of ß-1,4-glycosidic bond, which is the main component of plant cells walls. However, cellulose from plant is still contaminated with polysaccharides, such as lignin and hemicellulose. Thus, bacterial cellulose from Acetobacter xylinum is alternative sources of high purity cellulose that consist only glucose monomer, it exhibits numerous great properties. This microbial cellulose could be applied in various areas especially medical and food processing, including application in the production of environmentally-friendly bioplastic packaging. The purpose of this review is to describe the biosynthetic process to achieve high cellulose production, bacterial cellulose structure, and potential application of bacterial cellulose including its application in food industry. Keywords: Acetobacter xylinum; cellulose; Industrial applications

วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login