ประสิทธิภาพของการให้น้ำและชนิดของวัสดุคลุมดิน ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า

ประสิทธิภาพของการให้น้ำและชนิดของวัสดุคลุมดิน ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า

Efficacy of Watering and Mulching Materials On Growth and Yield of Chinese Kale

บทความวิจัย

โดย สุจิตรา สืบนุการณ์1 Sujitra Subnugarn1

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

ศึกษาประสิทธิภาพของการให้น้ำและชนิดของวัสดุคลุมดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ ผลผลิตของผักคะน้า โดยวางแผนการทดลองแบบ 5 x 2 Factorial in completely randomized design มี 2 ปัจจัย คือ 1) วัสดุที่ใช้คลุมดิน ได้แก่ แกลบดิบ ฟางข้าว พลาสติกสะท้อนแสง เปลือกถั่วลิสง และไม่ใช้วัสดุคลุมดิน 2) ระยะเวลาในการให้น้ำ ได้แก่ ให้น้ำทุกวันและให้น้ำวันเว้นวัน ระยะเวลาการทดลอง 45 วัน ผลการทดลอง พบว่า การไม่ใช้วัสดุคุลมดิน แต่ให้น้ำทุกวัน จะทำให้ต้นผักคะน้า มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุดคือ 99.4 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนผลผลิตมากที่สุดคือ 23.4 ต้น และมีน้ำหนักผลผลิตเฉลี่ยปานกลาง คือ 255.0 กรัม รองลงมาได้แก่ การใช้พลาสติกสะท้อนแสงเป็นวัสดุคลุมดิน และให้น้ำทุกวัน ต้นผักคะน้าจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเท่ากับ 98.0 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 340.0 กรัม แต่มีจำนวนผลผลิตเฉลี่ยปานกลาง คือ 22.8 ต้น ในขณะที่ การไม่ใช้วัสดุคลุมดิน และให้น้ำวันเว้นวัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต จำนวนผลผลิตและน้ำหนักผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีค่าเท่ากับ 64.4 เปอร์เซ็นต์ 14.8 ต้น และ 56.7 กรัม ตามลำดับ สำหรับความสูงเฉลี่ยของต้น พบว่า การใช้วัสดุคลุมดินและวิธีการให้น้ำที่ต่างกัน มีผลต่อความสูงเฉลี่ยของต้น โดยถ้าให้น้ำทุกวัน ควรเลือกใช้พลาสติกสะท้อนแสง เป็นวัสดุคลุมดิน เนื่องจากต้นผักคะน้ามีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ เปลือกถั่วลิสง และฟางข้าว ตามลำดับ แต่ถ้าให้น้ำวันเว้นวัน ควรเลือกใช้เปลือกถั่วลิสง เป็นวัสดุคลุมดิน รองลงมาได้แก่ การใช้ฟางข้าว และพลาสติกสะท้อนแสง ตามลำดับ คำสำคัญ : การให้น้ำ ชนิดวัสดุคลุมดิน คะน้า

Abstract

The study was conducted on efficacy of watering and suitable mulching materials on growth and yield of Chinese kale. The experiment was designed with 5x2 factorial in CRD with 2 main factors i.e.: mulching materials and efficacy of watering. The mulching materials consisted of rice husk, rice straw, reflective plastic, peanut shells and no covering. Efficacy of water was applied everyday and every other day for 45 days of the experiment duration. The Chinese kale grown under everyday watering and no covering resulted in the highest values for plant number (23.4 plants), survival percents (99.4%) and medium fresh yield (255.0 g.). This was followed by everyday watering and covered with reflective plastic with survival percents (98.0%), highest values for fresh yield (340.0 g.) and medium plant number (22.8 plants). While the combination of every other day watering and no covering had the lowest survival percents (64.4%), plant number (14.8 plants) and average fresh yield (56.7 g.). Differences in watering methods and mulching materials had influences on plant height. In the case of everyday watering, the covered with reflective plastic was suitable. This resulted in the highest average plant height, followed by peanut shells and rice straw respectively. In the case of every other day watering, the covered with peanut shells was the best, followed by rice straw and reflective plastic, respectively. Key word : Watering, Mulching materials, Chinese Kale

วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login