ผลของปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดคอส

ผลของปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดคอส

Effects of Various Bio-composts on Growth and Yield of Cos Lettuce

--------------------------------------------

โดย นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน

ผู้แต่งร่วม สุจิตรา สืบนุการณ์ และ อนิวัฒน์ คุมมินทร์

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
ผู้เข้าชม 155
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2023-06-29 09:38:55

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

การวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดคอส วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 9 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ 15 ถุง พบว่า กลุ่มทดลองที่ 3 ปุ๋ยหมักหอยเชอรี่และน้ำมะพร้าว (อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่) เป็นชนิดปุ๋ยหมักและอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีความสูงเฉลี่ยของต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวใบ น้ำหนักสดต้นรวมราก และน้ำหนักแห้งต้นรวมราก เฉลี่ยมากที่สุดคือ 21.03 เซนติเมตร 20.23 เซนติเมตร 17.90 เซนติเมตร 35.47 กรัมต่อต้น และ 19.50 กรัมต่อต้น ตามลำดับ และมีจำนวนใบเฉลี่ยต่อต้น และ ความกว้างใบ อยู่ในระดับปานกลาง คือ 8.00 ใบต่อต้น และ 5.55 เซนติเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือ กลุ่มทดลองที่ 4 ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่) เนื่องจากมีความสูงเฉลี่ยของต้น (18.40 เซนติเมตร) น้ำหนักสดต้นรวมราก (30.21 กรัมต่อต้น) และน้ำหนักแห้งต้นรวมราก (19.30 กรัมต่อต้น) ส่วนกลุ่มทดลองที่ไม่แนะนำให้ใช้คือ กลุ่มทดลองที่ 7 ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 (อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยหมักหอยเชอรี่และน้ำมะพร้าว (อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่) เนื่องจากดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดับต่ำที่สุด คำสำคัญ: ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก ผักสลัดคอส

Abstract

Research on the Effects of using different types of bio-compost on growth and yield of Cos Lettuce. The experiment was based on Randomized Complete Block Design (RCRD) with 9 treatments (T) and 3 replications of 15 bags in each treatment. The experiment showed that the used of golden apple snails bio-compost and coconut water (at the rate of 2,000 kg/ rai) (T3) were the most suitable types and ratios of bio-compost. Because of the highest value of the plant height, canopy width, leaf length, fresh and dried weight of the plant including roots at 21.05 cm, 20.23 cm, 17.90 cm, 35.47 g/plant and 19.50 g/plant, respectively. The average leaf number per plant and leaf width were medium at 8.00 leaves/plant and 5.55 cm respectively. In order, follow by synthetic microbial bio-compost (at the rate of 2,000 kg/rai) (T4) due to the average plant height (18.40 cm), plant total root fresh weight (30.21 g/plant) and plant total root dry weight (19.30 g/plant). The use of 46-0-0 chemical fertilizer at the rate of 25 kg/rai together with golden apple snails bio-compost and coconut water (at the rate of 1,000 kg/ rai) (T7) was not recommended. Because of the most of the indicators were at the lowest level. Keywords: Chemical Fertilizer, Bio-composts, Cos Lettuce

วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

168