วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2

จำนวน 4 บทความ

ยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย

โดย นาง วรรษชน สีหบุตร1 สังวาล สมบูรณ์2 และ โชษณ ศรีเกตุ3 Watsachon Sihaboot 1 Sungwarl Somboon2 and Chodsan

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและกิจกรรม การต้านอนุมูลอิสระในผักติ้ว

บทความวิจัย

โดย นาง ชัญญรินทร์ สมพร1 ธีระ เวียงฆ้อง1 และอณิสณี แทนอาษา1 Chanyarin Somporn1 Theera WiangKong1 and Anisane

การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ์ Acetobacter xylinum และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

บทความวิจัย

โดย นาง จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล1* Julaluk Khemacheewakul1*

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

83

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login