วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2

จำนวน 9 บทความ

ผลของตาข่ายพรางแสงสีเขียวและรูปร่างหัวพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของกระเจียว (Curcuma singularis Gagnep.)

บทความวิจัย

โดย สมรัก เจริญเชาว์1 และ สุพรรนีอะโอกิ1 Somruk Charernchao1and Supannee Aoki1

ผลของตาข่ายพรางแสงสีดำต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกระเจียว Curcuma singularis Gagnep.

บทความวิจัย

โดย วรรณนิภา สุภโกศล1 และ สุพรรนีอะโอกิ1 Wunnipa Supagosol1and Supannee Aoki1

การประยุกต์ใช้เทคนิคคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์กับพืชสวน

บทความวิจัย

โดย นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน1 อุบล ชินวัง1* และสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร1 Nonglak Phayakkasirinawin1 Ubol Chi

ลักษณะทางกายภาพ คุณค่าทางอาหาร และการแตกตัวของโภชนะ ของเปลือกลำไยหมักร่วมกับหญ้ากินนี

บทความวิจัย

โดย ปณัท สุขสร้อย1 สมปอง สรวมศิริ1 และอภิชาติ หมั่นวิชา1 Panut Sooksoi1 Sompong Sruamsiri1 and Apichart

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login