วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2

จำนวน 8 บทความ

การพัฒนาผ้าฝ้ายเข็นทอมือย้อมครามด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค และนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

บทความวิจัย

โดย สุวนิตย์ ตาทอง1 และ สุดาพร ตังควนิช1 Suwanit Tathong1 and Sudaporn Tangkawanit1

Chemical composition and antioxidant activities of black sesame (Sesamum indicum) seed pressed-cake

บทความวิจัย

โดย Chodsana Sriket1,2*, Rodjana Noptana2, Wasumanas Sriwises2, Nongluck Payakkasirinawin2, Pornpimol S

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม

บทความวิจัย

โดย ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์1* และ สัญญา เคณาภูมิ2 Patiwat Khundilokpoch1* and Sanya Kenaphoom2

ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชในการต่อต้าน Alternaria sp. และ Colletotrichum spp. ที่คัดแยกจากใบยางพาราที่เกิดโรคใบจุด

บทความวิจัย

โดย พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์1 และ สิริพร ยศแสน1 Patcharawan Sittisart1 and Siriporn Yossan1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

80

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login