วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

จำนวน 8 บทความ

2
บทความวิจัย

การยับยั้งรา Pyricularia grisea (Sacc.) สาเหตุโรคไหม้ข้าวด้วยราเอนโดไฟต์

บทความโดย พัชรี สินธุนาวา1 และ ชุติมา แก้วกระจาย1* Patcharee Sinthunawa1 and Chutima Kaewkrajay1
วันที่ 2020-01-08 15:27:37 ผู้เข้าชม

3
บทความวิจัย

การพัฒนาสมบัติของเส้นไหมด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกกระเทียม

บทความโดย จรูญศรี เสาวภากาญจน์1 และ สุดาพร ตังควนิช2 Jaroonsri Saovabhakan1 and Sudaporn Tangkawanit2
วันที่ 2020-01-09 13:14:37 ผู้เข้าชม

4
บทความวิจัย

การพัฒนาระบบจ่ายน้ำสกัดมูลสุกรแบบแม่นยำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งหลังฤดูเก็บเกี่ยว

บทความโดย สุจิตรสุจิตรา สืบนุการณ์ สุรีรัตน์ บุตรพรหม นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน กิตติ วิรุณพันธุ์ เกศรา แก้วดี ภ
วันที่ 2020-11-18 09:50:39 ผู้เข้าชม

5
บทความวิจัย

การป้องกันมลพิษทางน้ำด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาด สำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยในครัวเรือน บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

บทความโดย วรรณา สายแก้ว ราเชนทร์ โกศัลวิตร และ วุฒิกร สายแก้ว
วันที่ 2020-11-18 09:53:51 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

คุณภาพดินและน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บทความโดย ยุภาพร อำนาจและ นันทพร สุทธิประภา
วันที่ 2020-11-18 09:55:32 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152