วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2

จำนวน 8 บทความ

การยับยั้งรา Pyricularia grisea (Sacc.) สาเหตุโรคไหม้ข้าวด้วยราเอนโดไฟต์

บทความวิจัย

โดย พัชรี สินธุนาวา1 และ ชุติมา แก้วกระจาย1* Patcharee Sinthunawa1 and Chutima Kaewkrajay1

การพัฒนาสมบัติของเส้นไหมด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกกระเทียม

บทความวิจัย

โดย จรูญศรี เสาวภากาญจน์1 และ สุดาพร ตังควนิช2 Jaroonsri Saovabhakan1 and Sudaporn Tangkawanit2

การพัฒนาระบบจ่ายน้ำสกัดมูลสุกรแบบแม่นยำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งหลังฤดูเก็บเกี่ยว

บทความวิจัย

โดย สุจิตรสุจิตรา สืบนุการณ์ สุรีรัตน์ บุตรพรหม นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน กิตติ วิรุณพันธุ์ เกศรา แก้วดี ภ

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login