วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1

จำนวน 11 บทความ

ผลของ Follicle Stimulating Hormone ต่อการผลิตลูกของสุกรสาว

บทความวิจัย

โดย วิทวัส เวชกูล* นฤมล เวชกูล เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คีญาภัทร์ กองร้อย และ ทิพย์วดี ประไพวงษ์

ผลของการเสริมสารสกัดเปลือกสับปะรดในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

บทความวิจัย

โดย กิตติศักดิ์ ผุยชา* อนุธิดา ผายพันธ์ เสกสรร ชินวัง และ กิตติ วิรุณพันธุ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวและแป้งกล้วย สินค้าโอทอปอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

บทความวิจัย

โดย นุกุล อินทกูล* วรรลักษณ์ วรรณโล พรหทัย พุทธวัน ธัญญา มูลตัน สุรินทร์ บุญทราย และ ชิษณุพงษ์ บรรจง

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login