วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1

จำนวน 11 บทความ

1
บทความวิจัย

ผลของ Follicle Stimulating Hormone ต่อการผลิตลูกของสุกรสาว

บทความโดย วิทวัส เวชกูล* นฤมล เวชกูล เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คีญาภัทร์ กองร้อย และ ทิพย์วดี ประไพวงษ์
วันที่ 2021-06-28 10:20:45 ผู้เข้าชม

2
บทความวิจัย

ผลของการเสริมสารสกัดเปลือกสับปะรดในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

บทความโดย กิตติศักดิ์ ผุยชา* อนุธิดา ผายพันธ์ เสกสรร ชินวัง และ กิตติ วิรุณพันธุ์
วันที่ 2021-06-28 10:25:54 ผู้เข้าชม

3
บทความวิจัย

4
บทความวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวและแป้งกล้วย สินค้าโอทอปอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

บทความโดย นุกุล อินทกูล* วรรลักษณ์ วรรณโล พรหทัย พุทธวัน ธัญญา มูลตัน สุรินทร์ บุญทราย และ ชิษณุพงษ์ บรรจง
วันที่ 2021-06-28 10:30:44 ผู้เข้าชม

5
บทความวิจัย

ผลของสารสกัดจากกระเทียมและหอมแดงต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella sp. ที่ปนเปื้อนในไข่ไก่

บทความโดย ศศิมล มุ่งหมา และ สุนิดา เมืองโคตร
วันที่ 2021-06-28 10:32:27 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

ผลของสารสกัดชีวภาพจากกลุ่มพืชวงศ์ขิงต่อการกำจัด ไรรากขน Demodex spp.

บทความโดย วารีรัตน์ แสนมาโนช
วันที่ 2021-06-28 10:34:28 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152