วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1

จำนวน 11 บทความ

การทำสวนปาล์มน้ำมัน: ภาพสะท้อนการผลิตพืชเศรษฐกิจของชาวสตูล

บทความวิจัย

โดย ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์* และ พลากร สัตย์ซื่อ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อสับปะรดศรีราชาของผู้ค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บทความวิจัย

โดย วัชร ลิ้มวรรณดี สุพัฒน์ ทองแก้ว* เมตตา เร่งขวนขวาย และ พัฒนา สุขประเสริฐ

ผลของปุ๋ยหมักอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรต่อการผลิตกะหล่ำดอกลูกผสมไวท์บารอน

บทความวิจัย

โดย สุจิตรา สืบนุการณ์* นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน และ ปิยะพร ทองจันทร์

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะชุมชน ต่อการผลิตขาวโพดขาวเหนียวแฟนซีสีมวงพันธุ 111

บทความวิจัย

โดย นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน* สุจิตรา สืบนุการณ์ และ นิภาพร สุดามาตร์

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login