วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2

จำนวน 11 บทความ

ผลของการใช้น้ำมันหอมละเหยตระไคร้และน้ำมันหอมละเหยกระดังงา ต่อองค์ประกอบของซากไก่เนื้อภายใต้โรงเรือน ที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้น

บทความวิจัย

โดย ฐิตาภรณ์ คงดี พัชรา ธนานุรักษ์ ชนณภัส หัตถกรรม ธันวา ไวยบท และ ชาญวิทย์ วัชรพุกก์

การเจริญเติบโตของหอยกาบใหญ่ Cristaria plicata ที่เลี้ยงโดยการแขวนในบ่อดินที่ระดับความลึกของน้ำต่างกัน

บทความวิจัย

โดย สมศักดิ์ ระยัน โฆษิต ศรีภูธร ชลันธร วิชาศิลป์ รุ่งนภา เสนสาย และ บุญทิวา ชาติชำนิ

ผลของการเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

บทความวิจัย

โดย กิตติศักดิ์ ผุยชา ธรรมรักษ์ ละอองนวล สมพร แซ่จ้อง วรรษชน สีหบุตร และ เสกสรร ชินวัง

ผลของช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อสารสำคัญและผลผลิตบัวบก

บทความวิจัย

โดย เกษร แช่มชื่น สุรพงษ์ อนุตธโต และ พินิจ เขียวพุ่มพวง

พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ปลูกมะเขือเทศผลสดริมฝั่งโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความวิจัย

โดย สุดารัตน์ ยศยิ่ง สุกัลยา เชิญขวัญ พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก และ ฝากจิต ปาลินทร

ระบบปฏิทินส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค

บทความวิจัย

โดย นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ธีระ สาธุพันธ์ ประยงค์ ฐิติธนานนท์ และ อุดมเดช ทาระหอม

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login