วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2

จำนวน 11 บทความ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวผงด้วยการอบแห้ง

บทความวิจัย

โดย สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ รัตนชัย ศรีชารู และ ภัทราพร ยุธาชิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปุยฝ้ายเสริมมะม่วงน้ำดอกไม้

บทความวิจัย

โดย กิตธวัช บุญทวี วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร และ สุกัลยา นันตา

การยกระดับเทคโนโลยีของผู้ผลิตอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานการผลิตอาหารอาเซียน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวแตน จังหวัดเชียงใหม่

บทความวิจัย

โดย นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ วีระศักดิ์ สมยานะ นริศรา วังมะนาว และ ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ

การพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตอินทผลัมแห้ง

บทความวิจัย

โดย นาง นภามาศ แสงสว่าง

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login