วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

จำนวน 11 บทความ

1
บทความวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวผงด้วยการอบแห้ง

บทความโดย สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ รัตนชัย ศรีชารู และ ภัทราพร ยุธาชิต
วันที่ 2021-12-27 09:17:31 ผู้เข้าชม

2
บทความวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปุยฝ้ายเสริมมะม่วงน้ำดอกไม้

บทความโดย กิตธวัช บุญทวี วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร และ สุกัลยา นันตา
วันที่ 2021-12-27 09:20:00 ผู้เข้าชม

3
บทความวิจัย

การยกระดับเทคโนโลยีของผู้ผลิตอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานการผลิตอาหารอาเซียน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวแตน จังหวัดเชียงใหม่

บทความโดย นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ วีระศักดิ์ สมยานะ นริศรา วังมะนาว และ ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
วันที่ 2021-12-27 09:32:50 ผู้เข้าชม

4
บทความวิจัย

การพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตอินทผลัมแห้ง

บทความโดย นาง นภามาศ แสงสว่าง
วันที่ 2022-01-10 11:29:05 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152