วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2

จำนวน 8 บทความ

1
บทความวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารตัวเร่งต่างชนิดต่อการย่อยสลายเพื่อ ลดการใช้มูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บทความโดย ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์1* และกัญชลิกา รัตนเชิดฉาย1
วันที่ 2023-04-20 09:58:00 ผู้เข้าชม 146

2
บทความวิจัย

การเจริญเติบโตของไม้ดอกในระบบอควาโปนิกส์

บทความโดย ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา1* อนัญญา วงศ์วานรุ่งเรือง2 พรรณิกา พรมศรี1 และรุจิรา บุตรน้อย1
วันที่ 2023-04-20 10:00:26 ผู้เข้าชม 155

3
บทความวิจัย

ผลของสูตรอาหารและชนิดของชิ้นส่วนพืช ต่อการขยายพันธุ์มะนาวไม่รู้โห่ในสภาพปลอดเชื้อ

บทความโดย สุจิตรา สืบนุการณ์1* และนงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน1
วันที่ 2023-04-20 10:01:36 ผู้เข้าชม 139

4
บทความวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในหนอนแมลงวันผลไม้ ที่เลี้ยงในพืชอาศัยที่แตกต่างกัน

บทความโดย พรปวีณ์ มากสาคร1 รัตนาวดี เทียนโพธิ์1 ศุภรดา เจริญศรี1 และดวงตา จุลศิริกุล1*
วันที่ 2023-04-20 10:03:31 ผู้เข้าชม 138

5
บทความวิจัย

การฟื้นฟูทรัพยากรพืชพื้นบ้านกับความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย

บทความโดย วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร1* และสุพรรนี อะโอกิ2
วันที่ 2023-04-20 10:08:26 ผู้เข้าชม 141

6
บทความวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบชงจากสมุนไพรอินทรีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทความโดย นรากร ศรีสุข1* กัญชญานิศ ศรีนุกูล1 ณัฐวรานาท ใหมตีบ2 และศนิ จิระสถิตย์3
วันที่ 2023-04-20 10:09:53 ผู้เข้าชม 140

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

168