วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

2
บทความวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผลผลิตมะเขือเทศสีดาลูกผสม เพชรชมพู F1

บทความโดย นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน , สุจิตรา สืบนุการณ์ , ประภัสสร สมบัติศรี , จิรพงษ์ หงส์คำ และสมศักดิ์ ชอบด
วันที่ 2016-07-04 10:05:55 ผู้เข้าชม

3
บทความวิจัย

การจัดการความรู้ในการผลิตกุ้งขาวแวนาไม กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

บทความโดย จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ , เสนาะ กลิ่นงาม , วราห์ เทพาหุดี n และสมสุข แขมคำ1
วันที่ 2016-07-04 10:11:20 ผู้เข้าชม

4
บทความวิจัย

5
บทความวิจัย

ผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย

บทความโดย สุภัชญา ธานี , จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล , สมพร แซ่จ้อง และกิตติศักดิ์ ผุยชา
วันที่ 2016-07-04 10:17:16 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

ผลของการเติมกากน้ำตาลต่อคุณภาพและการย่อยได้ของข้าวฟ่างหวานหมัก

บทความโดย นิรันดร หนักแดง
วันที่ 2016-07-04 10:21:26 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152