วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผลผลิตมะเขือเทศสีดาลูกผสม เพชรชมพู F1

บทความวิจัย

โดย นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน , สุจิตรา สืบนุการณ์ , ประภัสสร สมบัติศรี , จิรพงษ์ หงส์คำ และสมศักดิ์ ชอบด

การจัดการความรู้ในการผลิตกุ้งขาวแวนาไม กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

บทความวิจัย

โดย จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ , เสนาะ กลิ่นงาม , วราห์ เทพาหุดี n และสมสุข แขมคำ1

ผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย

บทความวิจัย

โดย สุภัชญา ธานี , จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล , สมพร แซ่จ้อง และกิตติศักดิ์ ผุยชา

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login