วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2

จำนวน 10 บทความ

ความชุกและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล และแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากโคขุนที่ส่งเข้าโรงฆ่าในจังหวัดสกลนคร

บทความวิจัย

โดย นาง จักรพรรดิ์ ประชาชิต1 ไพรัตน์ ศรแผลง2 และชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์3 Jakkapat Prachachit1 Pairat Sornpla

การบริหารจัดการกุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา: บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย

โดย นาง อนุชา เพียรชนะ1 นันทพร สุทธิประภา1 จุฑารัตน์ ศรีอุไร2 และอรพรรณ วงศรีแก้ว2 Anucha Phiancha

ความหลากหลายระดับชนิดพันธุ์ของเห็ดกินได้ในป่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทความวิจัย

โดย นาง สุรชัย รัตนสุข1 เพ็ญนภา ชูศรีเมือง1 สุวรรณี เข็มเพชร1 และรุจิเรข บุญกาพิมพ์2 Surachai Rattanasuk1

ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผักสด

บทความวิจัย

โดย นาง ธีรนาถ สุวรรณเรือง1 Theeranat Suwanaruang1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login