วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

-

บทความวิจัย

โดย นาง Suchada Laohasilpsomjit1* John E. Bronlund2 and Weerawate Utto1

-

บทความวิจัย

โดย นาง Kasama Chareekhot1 Phanida Renumarn2 and Sirichai Kanlayanarat3

การทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงา (Sesamum indicum L.)

บทความวิจัย

โดย นาง เข็มพร สุดตะพันธ์1 และ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์1 Khemphone Souttaphanh1 and Ariyaporn Pongrat1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่เสาวรสผสมฟักข้าว

บทความวิจัย

โดย นาง อัจฉรา ดลวิทยาคุณ1* สุรีย์ ชมภู1 และจุฑารัตน์ ผิวเหลือง1 Achara Dholvitayakhun1* Suri chompo

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login