วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

Applications of tea extract for inhibiting lipid oxidation in food products

บทความวิจัย

โดย นาง Suchada Laohasilpsomjit1

เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากมูลสุกรและมูลไก่โดยไม่ใช้ตัวประสาน

บทความวิจัย

โดย นาง ยุวรัตน์ เงินเย็น1 ชนิภรณ์ อุตส่าห์1 และกนกวรรณ ฤทธิวุธ1 Yuvarat Ngenyen1, Chaniporn Utsa1 and Kanok

การผลิตเนื้อลูกตาลสุกผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมท และการประยุกต์ใช้ในขนมไทย

บทความวิจัย

โดย นาง จิตตะวัน กุโบลา1 ชุลีพร บุ้งทอง1 เทวิกา กีรติบูรณะ1 เพียรพรรณ สุภะโคตร1 จตุพัฒน์ สมัปปิโต1 และกม

การศึกษาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเขียวจากต้นอ่อนข้าว

บทความวิจัย

โดย นาง ชัญญรินทร์ สมพร1* ชินานาตย์ ไกรนารถ1 และเจนจิราพร โทบุตร1 Chanyarin Somporn1* Chinanat Krainart1 an

การบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับชาอบแห้ง

บทความวิจัย

โดย นาง สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์1 Suchada Laohasilpsomjit1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login