วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2

จำนวน 8 บทความ

Chemical composition and antioxidant activities of black sesame (Sesamum indicum) seed pressed-cake

บทความวิจัย

โดย Chodsana Sriket1,2*, Rodjana Noptana2, Wasumanas Sriwises2, Nongluck Payakkasirinawin2, Pornpimol S

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม

บทความวิจัย

โดย ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์1* และ สัญญา เคณาภูมิ2 Patiwat Khundilokpoch1* and Sanya Kenaphoom2

การพัฒนาผ้าฝ้ายเข็นทอมือย้อมครามด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค และนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

บทความวิจัย

โดย สุวนิตย์ ตาทอง1 และ สุดาพร ตังควนิช1 Suwanit Tathong1 and Sudaporn Tangkawanit1

ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชในการต่อต้าน Alternaria sp. และ Colletotrichum spp. ที่คัดแยกจากใบยางพาราที่เกิดโรคใบจุด

บทความวิจัย

โดย พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์1 และ สิริพร ยศแสน1 Patcharawan Sittisart1 and Siriporn Yossan1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

144

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login