วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2

จำนวน 8 บทความ

ผลของ metal ion ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อปลาเผาะบดระหว่าง แช่เยือกแข็งทำละลาย

บทความวิจัย

โดย พรพิมล ศรีเกตุ1,2*, ธรรมรักษ์ ละอองนวล3, รจนา นพตะนา2, วสุมนัส ศรีวิเศษ2, นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน2,

การผลิตและต้นทุนการผลิตหอมแดง ในเขตพื้นที่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

บทความวิจัย

โดย จีระนันท์ วงศ์วทัญญู1* กนกกาจน์ จิรศิริเลิศ1 และณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล1 Jeeranan Wongwatanyoo1* Gano

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

145

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login