วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

ความสามารถในการแข่งขันกับวัชพืชของ สายพันธุ์ข้าวผลผลิตสูง

บทความวิจัย

โดย รณชัย ช่างศรี1 ธานี ศรีวงศ์ชัย2* และ สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์2 Ronnachai Changsri1 Tanee Sreewongch

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ข้าวฮางลืมผัว

บทความวิจัย

โดย กมลพร สิทธิไตรย์ จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา เพียรพรรณ สุภะโคตร พนิดา สำเรียนรัมย์ และพลอย

การศึกษาการผลิตข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำโดยการใช้ ลูกแป้งข้าวหมากจากแหล่งต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์

บทความวิจัย

โดย จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา เพียรพรรณ สุภะโคตร กลมพร สิทธิไตรย์ อมรรัตน์ นะรานรัมย์ และ สุ

ผลของปอเทืองต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิตของข้าว ที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ

บทความวิจัย

โดย จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ และจิรายุส สุทะยะ

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login