การทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงา (Sesamum indicum L.)

การทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงา (Sesamum indicum L.)

Gene Action of Yield and Yield Components in Sesame (Sesamum indicum L.)

บทความวิจัย

โดย นาง เข็มพร สุดตะพันธ์1 และ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์1 Khemphone Souttaphanh1 and Ariyaporn Pongrat1

ผู้แต่งร่วม เข็มพร สุดตะพันธ์1 และ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์1 Khemphone Souttaphanh1 and Ariyaporn Pongrat1

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

ในการศึกษาการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของงา 3 สายพันธุ์ คือ KU 18, A30-15, และ WL 9 ทำการผสมให้แต่ละคู่ผสม ประกอบด้วยประชากรของ 6 ชั่ว คือ P1, P2, F1, F2, BC1 และ BC2 แล้วนำมาปลูกเพื่อประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในเดือนตุลาคม 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ พบว่า ความสูงฝักแรก ความสูงต้น และความยาวข้อปล้อง ถูกควบคุมด้วยอิทธิพลของยีนแบบ additive gene, dominance gene และแบบ epistasis จำนวนกิ่งหลักต่อต้น จำนวนฝักต่อต้น และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด ถูกควบคุมด้วยอิทธิพลของยีนแบบ dominance gene มากกว่า additive gene และแบบ epistasis คำสำคัญ: การทำงานของยีน, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต, งา

Abstract

The research is to study gene action on yield and yield components of three sesame varieties; Ku18, A30-15 and WL9. The population consists of six generations i, e., P1, P2, F1, F2, BC1, BC2 of three crosses. They were evaluated yield and yield components during October 2013 to February 2014 at Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, by Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. The result revealed that additive, dominance and epistasis gene effects were significant for first pod height, plant height and internode length . Where as dominance gene effect was more important than additive gene effect and epistasis for branches per plant, pod number per plant and 1000 seeds weight. Keywords: Gene action, yield, yield components, Sesame

วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

144

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login