เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากมูลสุกรและมูลไก่โดยไม่ใช้ตัวประสาน

เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากมูลสุกรและมูลไก่โดยไม่ใช้ตัวประสาน

Binderless solid fuel pellets from pig and chicken manure

บทความวิจัย

โดย นาง ยุวรัตน์ เงินเย็น1 ชนิภรณ์ อุตส่าห์1 และกนกวรรณ ฤทธิวุธ1 Yuvarat Ngenyen1, Chaniporn Utsa1 and Kanok

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมชีวมวลอัดเม็ดจากมูลสุกรและมูลไก่ เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งวัตถุดิบถูกอัดให้เป็นเม็ดด้วยความดัน 20 30 และ 40 บาร์ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ด 1 1.5 และ 2 เซนติเมตร ความสูงของเม็ด 1.25 เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่า ก่อนอัดเม็ด มูลสุกรมีค่าความร้อน 11,269 kJ/kg ส่วนมูลไก่มีค่าความร้อน 7,280 kJ/kg ภายหลังอัดเม็ด ค่าความร้อนมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 11,319–11,688 kJ/kg และ 7,589–8,386 kJ/kg สำหรับมูลสุกรและมูลไก่ ตามลำดับ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการอัดเม็ดแล้วได้ค่าความร้อนสูงที่สุดสำหรับมูลทั้งสองชนิด คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ด 1 เซนติเมตร และความดันในการอัดเม็ด 40 บาร์ ซึ่งเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากมูลสุกรและมูลไก่มีสมบัติอื่น ๆ ดังนี้ ปริมาณความชื้นร้อยละ 9.44–12.21 และร้อยละ 10.32–12.50 โดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าร้อยละ 32.27–35.62 และร้อยละ 44.45–45.85 โดยน้ำหนัก ความหนาแน่นของเม็ด 0.73–1.03 g/cm3 และ 0.98–1.23 g/cm3 และความหนาแน่นรวม 39.09–55.30 g/cm3 และ 55.85–68.71 g/cm3 ตามลำดับ โดยมูลสุกรและมูลไก่มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานทดแทนต่อไป คำสำคัญ: เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ด ชีวมวล มูลสุกร มูลไก่

Abstract

This research aimed to prepare biomass pellets from pig and chicken manure for using as solid fuel. The raw materials were compressed to pellet form with diameter of 1 1.5 and 2 cm and height of 1.25 cm at 20 30 and 40 bar. The results showed that pig and chicken manure powder had heating value of 11,269 and 7,280 kJ/kg, respectively. After compressed, the pig and chicken manure had higher heating value of 11,319–11,688 kJ/kg and 7,589–8,386 kJ/kg, respectively. The optimum conditions that gave highest heating value for both manure were pellet diameter of 1 cm and compressed pressure 40 bar. The other properties of pig and chicken manure pellets were as follow: moisture content 9.44–12.21 wt% and 10.32–12.50 wt%, ash content of 32.27–35.62 wt% and 44.45–45.85 wt%, true density of 0.73–1.03 g/cm3 and 0.98–1.23 g/cm3 and bulk density of 39.09–55.30 g/cm3 and 55.85–68.71 g/cm3, respectively. Pig and chicken manure are suitable for used as raw materials for renewable energy source. Keywords: Solid fuel pellet, Biomass, Pig manure, Chicken manure

วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login