การบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับชาอบแห้ง

การบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับชาอบแห้ง

Active packaging systems for dried tea

บทความวิจัย

โดย นาง สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์1 Suchada Laohasilpsomjit1

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

ชา (Camellia sinensis L.) เป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก สารสำคัญที่มีอยู่ในชาได้แก่ สารประกอบพอลีฟีนอลที่สำคัญได้แก่ อนุพันธ์ของคาทิชินที่แสดงคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ต้านมะเร็ง ต้านเนื้องอกและต้านการเกิดโรคหัวใจ อย่างไรก็ตามสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในชาอบแห้งมีปริมาณลดลงเมื่อเก็บในสภาวะที่มีอากาศ โดยก๊าซออกซิเจนเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารประกอบพอลีฟีนอลเนื่องจากเอนไซม์ พอลีฟีนอลออกซิเดสส่งผลให้คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของชาลดลง การบรรจุภัณฑ์เแอคทีฟ ได้แก่ การใช้ตัวดูดซับออกซิเจนและการบรรจุสุญญากาศเหมาะสมสำหรับชาอบแห้ง สามารถชะลอการเสื่อมสลายของต้านอนุมูลอิสระในชาจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและยืดอายุการเก็บรักษาชาอบแห้งและชายังคงมีสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติต้านเนื้องอก ต้านมะเร็งและต้านการเกิดโรคหัวใจที่สูงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ดื่มชา บทความนี้จึงได้รวบรวมการประยุกต์ใช้การบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับเก็บรักษาชาอบแห้ง เพื่อชะลอการเสื่อมสลายของสารประกอบพอลีฟีนอลในชาอบแห้งและเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาชาอบแห้ง คำสำคัญ: ชาอบแห้ง, สารต้านอนุมูลอิสระ, คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ, ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

Abstract

Tea (Camellia sinensis L.) is one of the most popular beverage in the world. The important bioactive compounds are polyphenols i.e. catechin derivatives. Their properties are anticancer, antitumor and anti-cardiovascular disease. Generally, these antioxidants and properties are decreased by oxidative reaction by polyphenol oxidase when dried tea are kept in atmosphere. Oxygen is the main factor that affect to the oxidative reaction. Active packaging systems i.e. oxygen absorber and vacuum packaging are suitable for dried tea. They can delay the deterioration of antioxidants in tea, extend shelf life and maintain high anticancer, antitumor and anti-cardiovascular disease that are good for consumers. This review outlines the applications of active packaging of dried tea for maintaining antioxidants and antioxidant properties in dried tea and consequently extending shelf life of dried tea. Keywords: dried tea, antioxidant, antioxidant properties, oxidative reaction

วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login