ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม

Factors affecting competitiveness of beef cattle business in Mahasarakham Province

บทความวิจัย

โดย ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์1* และ สัญญา เคณาภูมิ2 Patiwat Khundilokpoch1* and Sanya Kenaphoom2

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 500 ราย เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.985 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) มีจำนวน 7 ตัว ได้แก่ การบริหารจัดการที่ดี เงื่อนไขการตลาด ภาวะผู้นำเกษตรกร การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ การจัดการต้นทุนการผลิต การสร้างตราสินค้า และการจัดการคุณภาพ โดยรวมปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรต่อขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม ได้ร้อยละ 71 คำสำคัญ: ขีดความสามารถในการแข่งขัน โคเนื้อ จังหวัดมหาสารคาม

Abstract

The purposes of the research were to analyze the factors affecting competitiveness of beef cattle business in Mahasarakham province. The samples were five hundred beef cattle farmers. The data was collected by a questionnaire with a 0.985 reliability. The statistics used were mean and standard deviation, multiple linear regression analysis and path analysis. The results found that there are 7 factors affected competitiveness of beef cattle business in Mahasarakham province (p<0.01), which were good management, marketing conditions, leadership of beef farmers, government support, cost production management, creating brand image and quality control. The factors could predict the variance of competitiveness of beef cattle business in Mahasarakham province and the percentage of the consistency of the factors with the empirical data was 71% Keywords: Competitiveness, Beef Cattle, Mahasarakham Province

วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

145

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login