การพัฒนาผ้าฝ้ายเข็นทอมือย้อมครามด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค และนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

การพัฒนาผ้าฝ้ายเข็นทอมือย้อมครามด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค และนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

Development of Indigo Dye Cotton Fabric Coated With Nano Carbon Black and Nano Titaniumdioxide

บทความวิจัย

โดย สุวนิตย์ ตาทอง1 และ สุดาพร ตังควนิช1 Suwanit Tathong1 and Sudaporn Tangkawanit1

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาผ้าฝ้ายเข็นทอมือย้อมครามด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยใช้กรดซัคซินิคเป็น Cross-linking agent เพื่อเชื่อมโยงอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์บนพื้นผิวผ้าฝ้าย จากนั้นนำผ้าฝ้ายที่เติม Cross-link agent แล้วไปเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1%, 0.5% และ0.1% w/v แล้วจึงนำผ้าฝ้ายไปย้อมคราม ทำการย้อมที่สภาวะน้ำย้อมมีค่า pH 10.55 ระยะเวลาในการย้อมนาน 20 นาที นำผ้าฝ้ายไปวัดความเข้มสีด้วยเครื่องวัดสี ทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้าง วิเคราะห์ความสามารถในการป้องกันรังสียูวี ผลการวิจัยพบว่า ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์มีค่าความเข้มสี ค่าความคงทนของสีต่อแสง ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้าง มากกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่เคลือบนาโนคาร์บอนแบล็คและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คและนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์มีความสามารถในการป้องกันรังสียูวีเพิ่มขึ้น ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค 0.2% w/v ต่อนาโนไทเนียมไดออกไซด์ 0.3% w/v มีความสามารถในการป้องกันรังสียูวีสูงที่สุด คำสำคัญ: นาโนคาร์บอนแบล็ค นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ผ้าฝ้าย

Abstract

The aim of this research was to develop of indigo dye cotton fabrics coated with nano carbon black and nano titanium dioxide by using succinic acid as cross-linking agent. After adding succinic acid on fabric, the cross-linking agent was coated with various concentration of nano carbon black and nano titanium dioxide of 1% , 0.5% and 0.1% w/v, respectively. Then, the coated fabric was dyed with indigo solution at pH 10.55 for 20 minutes. The color strength, light fastness, washing fastness, UV-blocking were characterized. The results showed that the fabric coated with nano carbon black and nano titanium dioxide can be improved cotton properties. The highest UV radiation refection on fabric coated with nano carbon black 0.2% w/v and nano titanium dioxide 0.3% w/v. Keywords: Nano Carbon black, Nano Titanium dioxide, Cross-linking agent, Cotton

วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

145

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login