การพัฒนาสมบัติของเส้นไหมด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกกระเทียม

การพัฒนาสมบัติของเส้นไหมด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกกระเทียม

Development of Silk Fibroin Properties by Nano Carbon Black and Dyeing with Natural Dyes from Allium sativum L. Bark

บทความวิจัย

โดย จรูญศรี เสาวภากาญจน์1 และ สุดาพร ตังควนิช2 Jaroonsri Saovabhakan1 and Sudaporn Tangkawanit2

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาสมบัติของเส้นไหมด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกกระเทียม โดยการเคลือบเส้นไหมด้วยอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกกระเทียมและใช้สารช่วยติดสี ย้อมที่อุณหภูมิ 80–100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุด (λmax) ทดสอบสมบัติทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด นำเส้นไหมที่ย้อมสีไปวัดความเข้มสีด้วยเครื่องวัดสี วิเคราะห์ค่าความคงทนของสีต่อแสง ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้าง ผลการวิจัยพบว่า น้ำย้อมที่สกัดได้มีค่า pH ของน้ำย้อมเท่ากับ 5.13–5.47 มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด เท่ากับ 480.99 nm และสมบัติแรงดึงขาดของเส้นไหมที่ไม่เคลือบและเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค คือ 7.7664 นิวตันและ 8.1710นิวตัน ตามลำดับเส้นไหมที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คย้อมสีจากเปลือกกระเทียมมีค่าความสว่าง (L*), ค่าความเป็นสีแดง (a*), ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และค่าความเข้มสี (C*) มากกว่าเส้นไหมที่ไม่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็ค เส้นไหมที่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คย้อมด้วยสีจากเปลือกกระเทียมและใช้สารช่วยติดสีชนิดต่างๆมีความคงทนต่อแสงในอยู่ระดับ 4-5 (ดี-ดีมาก) และความคงทนต่อการซักล้างอยู่ในระดับ 3-4 (ปานกลาง-ดี) ดีกว่าเส้นไหมที่ไม่เคลือบด้วยนาโนคาร์บอนแบล็คย้อมด้วยสีจากเปลือกกระเทียมเติมใช้สารช่วยติดสีชนิดต่างๆและสามารถป้องกันรังสียูวีได้ คำสำคัญ: เส้นไหม เปลือกกระเทียม สารช่วยติดสี เฉดสี นาโนคาร์บอนแบล็ค

Abstract

This research was an extensive study on development of silk fibroin properties by nano carbon black and dyeing with natural dyesfrom Allium sativum L. bark. Silk coated with nano carbon black was dyed with natural dyes from Allium sativum L. bark and added mordant. The maximum absorption (λmax) was measured by UV-visible spectrophotometer. The color strength, light fastness, washing fastness and tensile strength were investigated. The results showed that the extraction from Allium sativum L. bark is in the range from 5.13 to 5.47. The maximum absorption of the dye was equal to 480.99 nm. The tensile strength of silk fibroin with and without additional and coated with nano carbon black was 8.1710 N and 7.7664 N respectively. It was found that silk fibroin coated with nano carbon black dye with extracted from Allium sativum L. bark reflected. The color obtained has the brightness (L*), the redness (a*), the yellowness (b*) and while the color strength (C*) higher than silk fibroin without additional nano carbon black. Whereas the color fastness to light and washing fastness properties of silk fibroin coated with nano carbon black is higher than silk fibroin without adding nano carbon black . Keywords: Silk fibroin, Allium sativum L. bark, Mordant, Color shed, Nano carbon black

วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login