การป้องกันมลพิษทางน้ำด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาด สำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยในครัวเรือน บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

การป้องกันมลพิษทางน้ำด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาด สำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยในครัวเรือน บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Water Pollution Prevention with Clean Technology from Latex Cup Lump Household Product Located in Muang District, Ubon Ratchathani Province

บทความวิจัย

โดย วรรณา สายแก้ว ราเชนทร์ โกศัลวิตร และ วุฒิกร สายแก้ว

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทางเลือก และความเป็นไปได้ตามแนวทางการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันมลพิษทางน้ำ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการพิจารณาเป็นทางเลือก ได้แก่ การนำยางก้อนถ้วยมาผลิตที่โรงเรือน การเพิ่มระบบการรวบรวมน้ำทิ้งด้วยการทำรางเชื่อมต่อระหว่างต้นยาง และวิธีการใช้ถังรอง การให้ความรู้ความเข้าใจความเหมาะสมของปริมาณกรดที่จำหน่ายตามท้องตลาดในการผลิตยางก้อนถ้วยการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เป็นยางเครพ (Crepe Rubber) การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ซ้ำ หรือการสกัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จากการพิจารณาพบว่าความเหมาะสมของปริมาณกรดที่จำหน่ายตามท้องตลาดในการผลิตยางก้อนถ้วยถูกนำมาพิจารณาเป็นทางเลือกในการป้องกันมลพิษทางน้ำในครั้งนี้ผลการประเมินพบว่ากรดยี่ห้อบีเอเอสเอฟ เสือดาว มังกร ดาวแดง และธงไชย มีความเหมาะสมทางด้านทางด้านเทคนิคที่ปริมาณ 7 6 6 8 และ 5 มิลลิลิตร ตามลำดับ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ปริมาณ 5 4 4 4 และ 5 มิลลิลิตร ตามลำดับและทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปริมาณ 9 9 7 10 และ 9 มิลลิลิตร ตามลำดับ ดังนั้นความเป็นไปได้ตามทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด มีความเหมาะสมที่ปริมาณ 6 6 7 6 และ 5 มิลลิลิตร ตามลำดับซึ่งมีการเตรียมกรดตามฉลากกำกับแต่ละยี่ห้อ

Abstract

This study aims to consider the alternative ways and clean technology feasibility for water pollution prevention by considering in technical, economic and environment. The results revealed that the alternative ways were therubber cup lumps production in household, the improvement for wastewater collection by combined gutters between rubber trees and containing by bucket, knowledge, products change to crepe rubber, the effluent reuse or reclaim. For the feasibility way on the alternatives, found the appropriate quantity of acid that distributed in the market was chose in the water pollution prevention. The appropriate evaluation according to the brand of BASF, Sue Dao, MangKorn, Dao Daeng and Thong Chai followed from the technical feasibility were 7, 6, 6, 8 and 5 ml, respectively. For the economics way the results were 5, 4, 4, 4 and 5 ml and environment way 9, 9, 7, 10 and 9 ml, respectively. Thus, the feasibility for clean technology alternatives suited for the quantity of 6, 6, 7, 6 and 5 ml, respectively. The acid preparation followed the brand guideline documents. Keywords: Clean Technology, Rubber Cup Lumps, Water Pollution.

วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login