คุณภาพดินและน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คุณภาพดินและน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Soils and Water Qualities inFirst Crop Paddy Fields of Nahom Sub-district, Thung-SriudomDistrict, Ubon Ratchathani Province

บทความวิจัย

โดย ยุภาพร อำนาจและ นันทพร สุทธิประภา

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม พ.ศ.2559 ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดินและน้ำในแปลงปลูกข้าวของทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ในช่วงข้าวเจริญเติบโตและหลังเก็บเกี่ยว เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และพาราควอตเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพดินช่วงข้าวเจริญเติบโตมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 4.42–7.35 อินทรียวัตถุ 0.11-0.68% ฟอสฟอรัส 0–1.25 mg/kg และพาราควอต 5-50 mg/kg และคุณภาพดินหลังเก็บเกี่ยวมีค่าความเป็นกรด-ด่างในช่วง4.20-7.91อินทรียวัตถุ 0.11 – 0.67% ฟอสฟอรัส 0.001 – 1.40 mg/kgและพาราควอต 0-5.0 mg/kgคุณภาพน้ำในช่วงปลูกข้าวและหลังเก็บเกี่ยว พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินแต่ช่วงข้าวเจริญเติบโตพบพาราควอต 0.0–50 mg/L และหลังเก็บเกี่ยวพบพาราควอต 5–55 mg/L ตามลำดับ คำสำคัญ: ข้าวนาปี คุณภาพดิน คุณภาพน้ำ

Abstract

The objective of this research was to study the quality of soil and water in the rice paddies of Nahom sub-district, Thung Sriudom district, Ubon Ratchathani province. Samples were collected from June to December, 2016. Random sampling of soil and water was carried out in all 8 villages. In each plot, soil samples were collected from 0-15 cm soil depth for analysis in pH, organic matter, phosphorus, and paraquat. Water was collected and analysis in physical and chemical qualities. The result shown that, the soil quality during the planting period had pH value is 4.42 – 7.35, 0.11-0.68% organic matter, 0 – 1.25 mg/kg phosphorus, and 5-50 mg/kg paraquat. The soil quality after harvesting had a pH value 4.20-7.91, 0.11 – 0.67% organic matter, 0.001 – 1.40 mg/kg phosphorus, and 0 - 5.0 mg/kg paraquat. Water quality during planting and post-harvest was found in the standard surface water. However, during rice growth, paraquat was found 0.0 – 50 mg/L, and after harvest was found 5 – 55 mg/L, respectively. Keywords: rice paddy, soil quality, water quality

วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login