ผลของ Follicle Stimulating Hormone ต่อการผลิตลูกของสุกรสาว

ผลของ Follicle Stimulating Hormone ต่อการผลิตลูกของสุกรสาว

Effect of Follicle Stimulating Hormone on Piglets’ Production of Gilts

บทความวิจัย

โดย วิทวัส เวชกูล* นฤมล เวชกูล เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คีญาภัทร์ กองร้อย และ ทิพย์วดี ประไพวงษ์

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ Follicle Stimulating Hormone (FSH, Folltropin-V®) ต่อประสิทธิภาพการให้ลูกของแม่สุกรสาวสองสายเลือด (ลาร์จไวท์ xแลนด์เรช) ที่มีอายุ 28 สัปดาห์ น้ำหนักตัว 120±20 กิโลกรัม โดยทำการฉีด Folltropin-V® ให้แก่แม่สุกรสาวจำนวน 20 ตัว ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 4 ระดับ (0, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม) ระดับละ 5 ตัว ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ผลพบว่า Folltropin-V® ที่ฉีดให้แก่แม่สุกรสาวมีผลต่อจำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและน้ำหนักแรกคลอดของลูกสุกร แต่ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติดและอัตรารอดของลูกสุกรหลังหย่านม โดยแม่สุกรสาวที่ได้รับการฉีด Folltropin-V® ในระดับ 200 มิลลิกรัม ให้ผลผลิตลูกสุกรต่อครอกสูงที่สุดและสูงกว่าการให้ฮอร์โมนในระดับอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p≤ 0.05) แต่ลูกสุกรแรกคลอดที่เกิดจากแม่สุกรที่ได้รับการฉีด Folltropin-V® ในระดับ 200 มิลลิกรัมนี้ มีน้ำหนักตัวต่ำที่สุดและต่ำกว่าลูกที่เกิดจากแม่สุกรที่ได้รับ Folltropin-V® ในระดับ 0 และ 50 มิลลิกรัมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับลูกที่เกิดจากแม่สุกรที่ได้รับการฉีด Folltropin-V® ในระดับ 100 มิลลิกรัม (p>0.05) คำสำคัญ: Follicle ฮอร์โมน สุกรสาว

Abstract

Objective of this study was to determine the effect of follicle stimulating hormone; FSH on an efficacy of piglets’ production of large white – landrace crossbred gilts. Twenty crossbred gilts, twenty-eight weeks old, with average weights of 120±20 kilogram, were divided in to 4 groups. Each group (n=5) was injected with Folltropin-V®, at rates of 0, 50, 100 and 200 mg, respectively. This study was done, based on a completely randomized design (CRD). It was found that there were effects from Folltropin-V® on total number of pig born and birth weight of gilts. However it had no effect on conception rate and survival rate of piglets, after weaning. The hormone treated gilts at doses of 200 milligrams gave highest piglet yield per litter, significantly higher than other hormonal regimes (p≤ 0.05). However, their newborn had lowest body weight, similarly to the treated gilts at a doses of 100 milligrams; (p>0.05) but significantly lower than those treated with Folltropin-V® at a doses of 0 and 50 milligrams (p≤ 0.05). Keywords: Follicle Stimulating Hormone, Piglets

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login