ผลของการเสริมสารสกัดเปลือกสับปะรดในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

ผลของการเสริมสารสกัดเปลือกสับปะรดในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

Effects of Supplementation of pineapple peel extract in diet on growth and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

บทความวิจัย

โดย กิตติศักดิ์ ผุยชา* อนุธิดา ผายพันธ์ เสกสรร ชินวัง และ กิตติ วิรุณพันธุ์

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกสับปะรดในอาหารเม็ดสำเร็จรูป (โปรตีน 32 %) ที่ระดับ 0, 4, 8 และ 12 % ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิล โดยใช้ปลานิลน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 3.98 ± 0.02 กรัม/ตัว และความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 5.68 ± 0.10 เซนติเมตร/ตัว เลี้ยงระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต/ตัว/วัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ของปลานิลทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการรอดของปลานิลพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) โดยปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดเปลือกสับปะรดที่ระดับ 12 % มีค่าดีที่สุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดเปลือกสับปะรดสามารถเสริมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลานิลได้ถึงระดับ 12 % โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งยังช่วยให้อัตรารอดของปลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย คำสำคัญ: ปลานิล, สารสกัดเปลือกสับปะรด, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด

Abstract

The result of pineapple peel extract at 0, 4, 8, and 12 % in feed pellet (32 % crude protein) on growth and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) was studied. At beginning the fish average weight was 3.98 ± 0.02 gram and the fish average length was 5.68 ± 0.10 centimeter. The feeding period was 8 weeks. It is found that length increasing, weight gain, average daily gain, specific growth rate, and feed conversion ratio were significantly different (P>0.05). Nile tilapia fed on pineapple peel extract at 12 % in feed pellet showed best results. Therefore, the study showed that pineapple peel extract can be supplemented in Nile tilapia pellet for up to 12 % without any negative effect on growth. The study also showed that the feed also increase fish surviving rate. Keywords: Nile tilapia, Pineapple peel extract, Growth, Survival rate

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login