ผลของสารสกัดชีวภาพจากกลุ่มพืชวงศ์ขิงต่อการกำจัด ไรรากขน Demodex spp.

ผลของสารสกัดชีวภาพจากกลุ่มพืชวงศ์ขิงต่อการกำจัด ไรรากขน Demodex spp.

Effect of bioactive extract from rhizomes of Zingiberaceae to disinfest Demodex spp.

บทความวิจัย

โดย วารีรัตน์ แสนมาโนช

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การศึกษาสารสกัดน้ำหมักชีวภาพจากพืชวงศ์ขิง 4 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า กระชาย และขมิ้น เพื่อทดสอบฤทธิ์ต่อการกำจัดไรขน Demodex spp. ในมนุษย์ พบว่าน้ำหมักชีวภาพจากขิงที่ค่า pH 4-5 หลังจากการหมัก 15 วัน ในสภาวะนิ่งที่อุณหภูมิ 35±2 °C เมื่อสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซนได้สารสกัดหยาบของน้ำหมักชีวภาพจากขิงที่ความเข้มข้น 100 mg/ml สามารถทำลาย Demodex ในมนุษย์ได้ทั้งสายพันธุ์ Demodex brevis และ Demodex folliculorum โดยใช้ระยะเวลาการออกฤทธิ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ส่งผลให้ Demodex spp. มีโครงสร้างเซลล์เหี่ยวและเสียสภาพการคงรูปของเซลล์ ในขณะที่สารสกัดหยาบของน้ำหมักชีวภาพจากข่า ขมิ้น กระชาย และสารสกัดพืชสดทั้งหมดไม่สามารถใช้กำจัดไรรากขนได้ นอกจากนี้ทดสอบผลของน้ำมัน 5 ชนิด ได้แก่ tea tree oil, baby oil, avocado oil, coconut oil และ immersion oil พบว่า tea tree oil สามารถกำจัด Demodex spp. ได้ภายในเวลา 5 นาที ทำให้ Demodex ตายมีลักษณะรูปร่างเหี่ยวย่นลง แต่ tea tree oil มีฤทธิ์รุนแรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวและหนังศีรษะได้ ดังนั้นสารสกัดหยาบเฮกเซนของน้ำหมักชีวภาพจากขิง ที่มีลักษณะคล้ายน้ำมัน มีกลิ่นขิงอ่อนๆ จึงสามารถเป็นทางเลือกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดไรขน Demodex spp. ในมนุษย์ได้ คำสำคัญ: ไรรากขน สิวเรื้อรัง พืชวงศ์ขิง น้ำหมักชีวภาพ

Abstract

การศึกษาสารสกัดน้ำหมักชีวภาพจากพืชวงศ์ขิง 4 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า กระชาย และขมิ้น เพื่อทดสอบฤทธิ์ต่อการกำจัดไรขน Demodex spp. ในมนุษย์ พบว่าน้ำหมักชีวภาพจากขิงที่ค่า pH 4-5 หลังจากการหมัก 15 วัน ในสภาวะนิ่งที่อุณหภูมิ 35±2 °C เมื่อสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซนได้สารสกัดหยาบของน้ำหมักชีวภาพจากขิงที่ความเข้มข้น 100 mg/ml สามารถทำลาย Demodex ในมนุษย์ได้ทั้งสายพันธุ์ Demodex brevis และ Demodex folliculorum โดยใช้ระยะเวลาการออกฤทธิ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ส่งผลให้ Demodex spp. มีโครงสร้างเซลล์เหี่ยวและเสียสภาพการคงรูปของเซลล์ ในขณะที่สารสกัดหยาบของน้ำหมักชีวภาพจากข่า ขมิ้น กระชาย และสารสกัดพืชสดทั้งหมดไม่สามารถใช้กำจัดไรรากขนได้ นอกจากนี้ทดสอบผลของน้ำมัน 5 ชนิด ได้แก่ tea tree oil, baby oil, avocado oil, coconut oil และ immersion oil พบว่า tea tree oil สามารถกำจัด Demodex spp. ได้ภายในเวลา 5 นาที ทำให้ Demodex ตายมีลักษณะรูปร่างเหี่ยวย่นลง แต่ tea tree oil มีฤทธิ์รุนแรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวและหนังศีรษะได้ ดังนั้นสารสกัดหยาบเฮกเซนของน้ำหมักชีวภาพจากขิง ที่มีลักษณะคล้ายน้ำมัน มีกลิ่นขิงอ่อนๆ จึงสามารถเป็นทางเลือกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดไรขน Demodex spp. ในมนุษย์ได้ คำสำคัญ: ไรรากขน สิวเรื้อรัง พืชวงศ์ขิง น้ำหมักชีวภาพ

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login