ผลของการใช้น้ำมันหอมละเหยตระไคร้และน้ำมันหอมละเหยกระดังงา ต่อองค์ประกอบของซากไก่เนื้อภายใต้โรงเรือน ที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้น

ผลของการใช้น้ำมันหอมละเหยตระไคร้และน้ำมันหอมละเหยกระดังงา ต่อองค์ประกอบของซากไก่เนื้อภายใต้โรงเรือน ที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้น

Effect of Lemon grass Essential oil (Cymbopogon Citratus Stapf) and Ylang Ylang Essential oil (Cananga odorata) application on carcass composition of broilers raised under hot and humid chicken shed

--------------------------------------------

โดย ฐิตาภรณ์ คงดี พัชรา ธนานุรักษ์ ชนณภัส หัตถกรรม ธันวา ไวยบท และ ชาญวิทย์ วัชรพุกก์

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
ผู้เข้าชม 0
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2021-12-27 08:54:45

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของซากและความสามารถในการทนต่อความร้อนของไก่เนื้อลูกผสม 1,280 ตัว (C.P.707) โดยใช้แผนการทดลอง Factorial 2x4x4 ในการทดลองออกแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ (Cymbopogon Citratus Stapf) และน้ำมันหอมระเหยกระดังงา Ylang Ylang (Cananga odorata) เกี่ยวกับองค์ประกอบของซากไก่เนื้อลูกผสมภายใต้โรงเรือนเลี้ยงไก่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น โดยการผสมอาหาร - ผสมน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดลงในอาหารสัตว์ที่ระดับ 0, 0.02, 0.04 และ 0.06% แล้วให้ไก่เนื้อและใช้วิธีการฉีดพ่น – ฉีดพ่นน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดที่ระดับเดียวกันกับผสมในอาหาร ฉีดพ่นให้กับไก่เนื้อเป็นเวลา 1 นาทีในแต่ละวัน เปิดอัตโนมัติเวลา 14.00 น. ดำเนินการศึกษาที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิ ภายนอกจาก Black globe (BGExt, 41.24±5.19 oC) สูงกว่าอุณหภูมิภายในจาก Black globe (BGInt, 34.41±3.48 oC) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.01) แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ต่อ อุณหภูมิแวดล้อม และพบว่าสหสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยาของไก่เนื้อที่ได้รับน้ำมันหอมระเหย (EOs) และอัตราที่ผสมในอาหาร (M) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ {RT (P<0.01), SknT12 (P<0.01) และ SknT14 (P<0.05)}. จะเห็นได้ว่ากลุ่มไก่เนื้อที่ได้รับ EOs ของตะไคร้ (ELG) มีน้ำหนักซาก หัวใจ ตับอ่อน และม้ามมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ {(P<0.05), (P<0.05), (P<0.05) และ (P< 0.05) ตามลำดับ} มากกว่าที่ได้รับ EOsของกระดังงา(EYL). เมื่อเปรียบเทียบกับผลของการฉีดพ่น (S) EOs ลงบนไก่เนื้อ พบว่าน้ำหนักหัวใจ (g.) ของไก่เนื้อที่ได้รับสเปรย์ความเข้มข้น 0.04% (S3, 13.69 ± 1.05) สูงกว่าที่ได้รับสเปรย์ความเข้มข้น 0.06% (S4, 10.69 ± 0.73) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.05) ทั้งน้ำหนักหัวใจของ (S3) และ (S4) ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับน้ำหนักหัวใจที่ 0% (S1) และ 0.02% (S2) แม้ว่าน้ำหนักตับของ (S2, 66.56 ± 2.53) จะสูงกว่าน้ำหนักตับของ (S4, 55.94 ± 2.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) แต่ทั้งการฉีดพ่น EOs ที่ระดับ (S4) และ (S2) มีค่าไม่แตกต่างจากระดับ (S1) และ(S2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าการใช้ตะไคร้และกระดังงาด้วยน้ำมันหอมระเหย (EOs) ไม่ได้เพิ่มความสามารถในการทนต่อความร้อนของไก่เนื้อที่เลี้ยงในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น แต่พบว่าสามารถเพิ่มน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของซากของไก่เนื้อได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คำสำคัญ: ไก่เนื้อ น้ำมันหอมละเหยตะไคร้ น้ำมันหอมละเหยกระดังงา คุณภาพซาก สภาพอากาศร้อนชื้น

Abstract

The objective were to measure carcass composition and heat tolerating ability of 1,280 hybrid broilers (C.P.707) which were used in Factorial 2x4x4 in a completely randomized design (CRD) of Lemon grass Essential oil (Cymbopogon Citratus Stapf) and Ylang Ylang Essential oil (Cananga odorata) on the carcass composition of hybrid broilers under the chicken house in a hot and humid environment. Feed mixing - each essential oil type was mixed into feed at 0, 0.02, 0.04 and 0.06% and fed to the broilers and/or spraying - each essential oil at the same level was sprayed on the broilers for 1 minute each day, turned on automatically at 14:00 p.m. daily. The study was carried out at Chainat College of Agriculture and Technology, Chainat Province, Thailand. It can be seen that the black globe external temperatures (BGExt, 41.24±5.19 oC) were significantly (P<0.01) higher than the black globe internal temperatures (BGInt, 34.41±3.48 oC). The results demonstrate the effect of solar radiation on ambient temperature and there are significant interactions between physiological parameters {RT (P<0.01), SknT12 (P<0.01) and SknT14 (P<0.05)} of Essential oils (EOs) and Mixing rate (M).Broiler groups that received lemon grass (ELG) EOs had carcass, heart , pancreas and spleen weights that were significantly higher {(P<0.05), (P<0.05), (P<0.01) and (P<0.01), respectively} than received ylang-ylang (EYL) EOs. In relation to the effects of spraying (S) EOs onto the broilers, it was found that the weight (g.) of the hearts of the broilers receiving 0.04% (S3, 13.69 ± 1.05) concentration spray was significantly (P<0.05) higher than those that received 0.06% (S4, 10.69 ± 0.73) concentration spray. Both heart weights of (S3) and (S4) were not statistically different from the heart weights of 0% (S1) and 0.02% (S2). While the liver weight of (S2, 66.56 ± 2.53) was significantly (P<0.01) higher than that of (S4, 55.94 ± 2.25), both (S4) and (S2) were not significantly different from (S1) and (S2). It was concluded that administration of lemon grass and ylang-ylang via Essential Oils (EOs) did not enhance the heat tolerating ability of broilers raised in a hot-wet environment. However, it was found that the weight related to the carcass composition of broiler was significantly increased (P< 0.05). Keywords: broilers, lemon grass essential oil, ylang-ylang essential oil, carcass composition,

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152