การเจริญเติบโตของหอยกาบใหญ่ Cristaria plicata ที่เลี้ยงโดยการแขวนในบ่อดินที่ระดับความลึกของน้ำต่างกัน

การเจริญเติบโตของหอยกาบใหญ่ Cristaria plicata ที่เลี้ยงโดยการแขวนในบ่อดินที่ระดับความลึกของน้ำต่างกัน

Growth of Freshwater Mussel Cristaria plicata Raising by Hanging in Pond at Different Water Depths

--------------------------------------------

โดย สมศักดิ์ ระยัน โฆษิต ศรีภูธร ชลันธร วิชาศิลป์ รุ่งนภา เสนสาย และ บุญทิวา ชาติชำนิ

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
ผู้เข้าชม 0
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2021-12-27 08:57:03

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

หอยกาบใหญ่เป็นหอยกาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการใช้ผลิตไข่มุกน้ำจืดได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความลึกที่เหมาะสม และปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบ่อดินสภาพน้ำนิ่งต่อการเจริญเติบโตของหอยกาบใหญ่ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 พบว่าหอยกาบใหญ่ที่เลี้ยงโดยการแขวนระดับความลึก 0.5 เมตร มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักเพิ่ม และความยาวเพิ่มแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) กับระดับความลึก 1.0 และ 1.5 เมตร โดยมีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ ดังนี้ ค่าอุณหภูมิ 28.05±1.79 องศาเซลเซียส ค่าความโปร่งแสง 88.33±4.54 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.56±0.27 ค่าการนำไฟฟ้า 58.83±2.99 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 8.53±0.66 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความเป็นด่าง 135.21±33.35 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความกระด้าง 86.50±5.96 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณแอมโมเนียทั้งหมดในน้ำ 0.03±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ปัจจัยทางชีวภาพ พบแพลงก์ตอนพืชจำนวน 52 ชนิด มีความหนาแน่น 4.10x104 เซลต่อมิลลิลิตร ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหอยกาบใหญ่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพน้ำนิ่งของบ่อดินตามสภาพแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งควรมีการศึกษาการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อแมนเทินเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืด ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการเพาะพันธุ์ เพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ต่อไป คำสำคัญ: หอยกาบใหญ่ การเลี้ยงในบ่อดิน การเจริญเติบโต

Abstract

Cristaria plicata is a large freshwater mussel and this possesses potential as a source of produce freshwater pearls. This study aims to the growth of C. plicata at different depths, and environmental factors in ponds, static water conditions, conducted between October 2017 and June 2018. The result was found that the C. plicata culture by hanging at a depth of 0.5 meters had an average weight gain and average length increases significantly different (P> 0.05) with a depth of 1.0 and 1.5 meters. With the average water quality factor throughout the experiment of the temperature 28.05 ± 1.79 °c, transparency 88.33 ± 4.54 cm, alkalinity 7.56 ± 0.27 mg/l, conductivity 58.83 ± 2.99 µs/cm, DO 8.53 ± 0.66 mg / l, Alkalinity 135.21 ± 33.35 mg / l, Hardness of 86.50 ± 5.96 mg / l and total ammonia 0.03 ± 0.01 mg / l. Biological factors, there were 52 species of phytoplankton, density 4.10x104 cells/ml. The study results show that C. plicata can grow in stagnant water conditions of the ponds according to the environmental factors mentioned above. This should have studied the mantle tissue transplantation to produce freshwater pearls, relavant environmental factors for growth, and breeding further use and conservation. Keywords: Freshwater Mussel, culture in pond, growth

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152