ผลของการเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

ผลของการเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

Effects of Supplementation of Lime peel (Citrus aurantifolia (christm)) crude extract in the diet on growth and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

--------------------------------------------

โดย กิตติศักดิ์ ผุยชา ธรรมรักษ์ ละอองนวล สมพร แซ่จ้อง วรรษชน สีหบุตร และ เสกสรร ชินวัง

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
ผู้เข้าชม 0
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2021-12-27 09:00:44

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาวในอาหารเม็ดสำเร็จรูป (โปรตีน 32 %) ที่ระดับ 0, 4, 8 และ 12 % ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิล โดยใช้ปลานิลน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 3.83 ± 0.02 กรัม/ตัว และความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 5.82 ± 0.06 เซนติเมตร/ตัว เลี้ยงระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ของปลานิลทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการรอดของปลานิลพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) โดยปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวที่ระดับ 8 % และ 12 % มีค่าดีที่สุด โดยมีค่าอัตราการรอด 100 % จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวสามารถเสริมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลานิลได้ถึงระดับ 8 % โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งยังช่วยให้อัตรารอดของปลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย คำสำคัญ: ปลานิล สารสกัดหยาบเปลือกมะนาว การเจริญเติบโต อัตราการรอด

Abstract

This studied effects of supplementation of lime peel (Citrus aurantifolia (christm)) crude extract in feed pellet (32 % crude protein) at 0, 4, 8, and 12 % on growth and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). The experiment began with 3.83 ± 0.02 grams/fish and 5.82 ± 0.06 centimeter/fish. The raising period was 4 weeks. It was found that the average daily length, weight gain, average daily gain, specific growth rate, and feed conversion ratio were not significantly different (P>0.05). However, the survival rate was significantly different (P<0.05). Tilapia received lime peel extract at 8 % and 12 % had the best of survival rate. This study shows that lime peel extract can be used to supplement feed pellet at 8% without affecting the growth and benefit survival rate of the fish. Keywords: Nile tilapia, Lime peel crude extract, Growth, Survival rate

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152