ผลของการเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

ผลของการเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล

Effects of Supplementation of Lime peel (Citrus aurantifolia (christm)) crude extract in the diet on growth and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

บทความวิจัย

โดย กิตติศักดิ์ ผุยชา ธรรมรักษ์ ละอองนวล สมพร แซ่จ้อง วรรษชน สีหบุตร และ เสกสรร ชินวัง

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาวในอาหารเม็ดสำเร็จรูป (โปรตีน 32 %) ที่ระดับ 0, 4, 8 และ 12 % ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิล โดยใช้ปลานิลน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 3.83 ± 0.02 กรัม/ตัว และความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 5.82 ± 0.06 เซนติเมตร/ตัว เลี้ยงระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ของปลานิลทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการรอดของปลานิลพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) โดยปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวที่ระดับ 8 % และ 12 % มีค่าดีที่สุด โดยมีค่าอัตราการรอด 100 % จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบเปลือกมะนาวสามารถเสริมในอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลานิลได้ถึงระดับ 8 % โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งยังช่วยให้อัตรารอดของปลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย คำสำคัญ: ปลานิล สารสกัดหยาบเปลือกมะนาว การเจริญเติบโต อัตราการรอด

Abstract

This studied effects of supplementation of lime peel (Citrus aurantifolia (christm)) crude extract in feed pellet (32 % crude protein) at 0, 4, 8, and 12 % on growth and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). The experiment began with 3.83 ± 0.02 grams/fish and 5.82 ± 0.06 centimeter/fish. The raising period was 4 weeks. It was found that the average daily length, weight gain, average daily gain, specific growth rate, and feed conversion ratio were not significantly different (P>0.05). However, the survival rate was significantly different (P<0.05). Tilapia received lime peel extract at 8 % and 12 % had the best of survival rate. This study shows that lime peel extract can be used to supplement feed pellet at 8% without affecting the growth and benefit survival rate of the fish. Keywords: Nile tilapia, Lime peel crude extract, Growth, Survival rate

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login