การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวผงด้วยการอบแห้ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวผงด้วยการอบแห้ง

Development of Lime Peel Powder by Hot Air Drying

--------------------------------------------

โดย สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ รัตนชัย ศรีชารู และ ภัทราพร ยุธาชิต

ผู้แต่งร่วม

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
ผู้เข้าชม 0
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2021-12-27 09:17:31

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสภาวะการอบแห้งเปลือกมะนาวด้วยตู้อบลมร้อนต่อคุณภาพของเปลือกมะนาวผงและศึกษาสภาวะการอบแห้งเปลือกมะนาวที่เหมาะสม สำหรับการผลิตเปลือกมะนาวผง สภาวะการอบแห้งที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 และ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการอบแห้งที่ 3 และ 7 ชั่วโมง คุณภาพของเปลือกมะนาวผง ได้แก่ ความขมและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิและระยะเวลาการอบแห้งเปลือกมะนาวไม่มีผลต่อความขม แต่มีผลต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาสภาวะการผลิตเปลือกมะนาวผงที่เหมาะสมโดยศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาการอบแห้ง ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิการอบแห้งที่ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เป็นสภาวะการผลิตที่เหมาะสมที่สุดโดยมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดเท่ากับ 32.68 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิกต่อกรัมเปลือกมะนาวผง (น้ำหนักแห้ง). คำสำคัญ: เปลือกมะนาวผง อุณหภูมิอบแห้ง ระยะเวลาอบแห้ง กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ

Abstract

This research was conducted to investigate effects of drying conditions by using hot air oven on the qualities of lime peel powder and to optimize the optimal drying conditions for lime peel powder. Drying conditions were drying temperature i.e. 50 and 100 ºC and drying time i.e. 3 and 7 h. Qualities of lime peel powder were bitterness and antioxidant activity. The results indicated the drying conditions did not affect bitterness but significantly affect to antioxidant activity of lime peel powder. The optimal drying temperature and drying time were 100 "C and 3 h, respectively. This drying condition demonstrated the highest antioxidant activity about 32.68 milligrams equivalent of ascorbic acid per gram lime peel powder (dry weight). Keywords: lime peel powder, drying temperature, drying time, antioxidant activity

วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152