การปลูกพืชสมุนไพรแบบยั่งยืนของเกษตรกรตามพันธสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

การปลูกพืชสมุนไพรแบบยั่งยืนของเกษตรกรตามพันธสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Medicinal Plants Sustainability of Contract Farming with Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital

บทความวิจัย

โดย นาง วิจิตรา คนกล้า

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การปลูกพืชสมุนไพรแบบยั่งยืนของเกษตรกรตามพันธสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาถึงการเข้าสู่การเป็นเกษตรกรตามพันธสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2) เพื่อศึกษาถึงการปลูกพืชสมุนไพรแบบยั่งยืนของเกษตรกรตามพันธสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3) ผลที่เกิดจากการปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกรตามพันธสัญญากับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกรกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จำนวน 12 ราย ผลการวิจัยพบว่า 1) การเข้าสู่การเป็นเกษตรกรตามพันธสัญญาเกิดจากเกษตรกรประสบกับปัญหาจากอาชีพเดิมคือ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและเกษตรกรเองมีความต้องการที่จะปลูกพืชแบบยั่งยืนเป็นผลให้เกษตรกร ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบยั่งยืนตามพันธสัญญา 2) การปลูกพืชสมุนไพรแบบยั่งยืนของเกษตรกร จะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้กำหนดมาตรฐานขึ้น ภายใต้การควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่เกษตรอินทรีย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3) ผลที่เกิดจากการปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกรตามพันธสัญญาโดยภาพรวม สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น หลังจากที่มีการใช้สารเคมีสะสมมานาน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

Abstract

This research is qualitative research. The objectives of this research were 1) to study the contract framing process between farmers and the Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital. 2) to study the medicinal plants sustainability of contract farming with Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital. 3) to study the result of growing medicinal plants of contract farming with Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital. Farmers in this study consisted 12 farmers of Ban Dong Bang by In-depth interview. The result of this research indicated that 1) The farmers into a contract farming because the farmers have the problems of the occupation with flowers planting and farmers want to sustainable cropping. 2) The medicinal plants sustainable, the farmers must to perform the procedure and methods that the Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital has set the standard under the supervision of officials of organic Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital. 3) The result of growing medicinal plants of contract farming, the overall better environment and natural resources after the chemicals accumulate over time, more income and better health and knowledge transfer to people who are interested.

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login