การยืดอายุการเก็บรักษาพริกขี้หนูอินทรีย์พันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ด้วยวิธีการการจุ่มน้ำร้อนร่วมกับการบรรจุในภาชนะบรรจุ ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง

การยืดอายุการเก็บรักษาพริกขี้หนูอินทรีย์พันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ด้วยวิธีการการจุ่มน้ำร้อนร่วมกับการบรรจุในภาชนะบรรจุ ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง

Improving the Storability of Organic Bird Chilli (Capsicum annuum cv. Superhot) Using Combined Treatment of Hot Water Dip and Modified Atmosphere Packaging

--------------------------------------------

โดย วิรญา ครองยุติ และ ราเชนทร์ ดวงศรี

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ผู้เข้าชม 0
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2016-07-04 10:02:06

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาผลของการจุ่มน้ำร้อนร่วมกับการบรรจุในภาชนะบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง ในการยืดอายุการเก็บรักษาของพริกขี้หนูอินทรีย์พันธุ์ซุปเปอร์ฮอท โดยนำผลพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ระยะผลสุกมาจุ่มน้ำร้อนอุณหภูมิ 45 50 และ 55 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที เปรียบเทียบกับการจุ่มในน้ำกลั่น อุณหภูมิห้อง (ชุดควบคุม) และบรรจุในถุงพลาสติกชนิด โพลีเอทธิลีน (Polyethylene; PE) และถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดแอคทีฟ (Active PE) และนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 76 เปอร์เซ็นต์ พบว่าพริกขี้หนูที่ผ่านการจุ่มน้ำร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที ร่วมกับการบรรจุในถุงชนิดแอคทีฟ สามารถลดเปอร์เซ็นต์ การสูญเสียน้ำหนักสด และลดเปอร์เซ็นต์การเน่าเสียของผลพริก แต่ไม่สามารถยืดอายุการเก็บรักษา ได้ยาวนานกว่าชุดควบคุม

Abstract

This study determined the effects of combined application of hot water dip and modified atmosphere packaging (MAP) in order to extend the storage life of organic chili cv. Superhot. Freshly harvested red-ripe fruit from the organic farm were used. The fruit were dipped in hot water at 45, 50 or 55C for 4 minutes, with dipping in ambient water as control; packed in polyethylene (PE) plastic bag and Active PE and stored at 10C, 75% relative humidity (RH). Hot water dip at 50C for 4 min in combination with PE + additive plastic bag packaging reduced weight loss and percentage of decay but did not markedly extend shelf life relative to the control.

วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

160