ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกล้วยหอมทองที่ปลูกในชุดดินสตึก

ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกล้วยหอมทองที่ปลูกในชุดดินสตึก

Effect of Chemical Fertilizers and Compost Manure on Growth and Yield Quality of Kluai Homtong Musa (AA group) in Satuk Series

บทความวิจัย

โดย นาง ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกล้วยหอมทองที่ปลูกในชุดดินสตึก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(CRD) มีจำนวนสิ่งทดลอง 4 สิ่งทดลองและจัดจำนวน 4 ซ้ำ พบว่าเมื่อถึงระยะเวลาเดือนที่ 6 กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี(T1) กรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมัก (T2)กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมี(T3) กล้วยหอมทองมีความสูงไม่แตกต่างกันคือเท่ากับ191.45 190.17, 189.32เซนติเมตร ตามลำดับ ความยาวเส้นรอบวงลำต้นเทียมพบว่าเมื่อถึงระยะเวลาเดือนที่ 6 กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี(T1) กรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมัก (T2)กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมี(T3) มีค่าไม่แตกต่างกันคือเท่ากับ64.30 ,64.07, 63.37เซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนผลผลิตทั้งความยาวปลี ความยาวเครือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนที่ 3- เดือนที่ 6 และมีค่าแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม(T4)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) แต่พบว่าจำนวนหวีต่อเครือไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนน้ำหนักหวีของกล้วยหอมทอง กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีจะมีค่ามากที่สุดคือ 1.57 กิโลกรัมต่อหวี รองลงมาคือกรรมวิธีใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมีและกรรมวิธีควบคุมเท่ากับ1.53, 1.12 , 0.79 กิโลกรัมต่อหวี ตามลำดับ

Abstract

Purpose of this study the effect of chemical fertilizer and compost on growth and yield quality of Kluai Homtong Musa (AA group) grown in Satuk soil series. By a completely randomized Design(CRD) There were 4 experiments and 4 replicates. t was found that at the end of the sixth month, the composting process was combined with chemical fertilizer (T1). (T2). The chemical fertilizer application (T3) of banana had no difference in height at 191.45, 190.17, 189.32 cm, respectively. The length of the trunk of the artificial trunk was found at 6 months. Composting with chemical fertilizer (T1) compost (T2). The chemical fertilizer application (T3) was not different at 64.30, 64.07, 63.37 cm, respectively. The entire length of the yield. The chain length is constantly increasing. From the 3 rd month to the 6 th and significantly different from the control (T4) (P <0.05) However, the number of combs was not statistically different (P> 0.05). he weight of the Kluai Homtong Musa (AA group). The compost process with chemical fertilizers is the most costly, ie 1.57 kg per comb. The second is the composting process. Chemical fertilizers and control treatments were 1.53, 1.12, 0.79 kg per comb, respectively.

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login