ผลของการเสริมแหนแดง (Azolla pinnata R. Br.) ในอาหาร ต่อคุณภาพสีผิวของปลาทอง

ผลของการเสริมแหนแดง (Azolla pinnata R. Br.) ในอาหาร ต่อคุณภาพสีผิวของปลาทอง

Effตect of Azolla (Azolla pinnata R. Br.) Supplementation in Diet on Skin Pigmentation of Goldfish (Carasius auratus Linn.)

บทความวิจัย

โดย นาง กิตติศักดิ์ ผุยชา1* Kittisak Puycha1*

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการเสริมแหนแดงในอาหารต่อคุณภาพสีของปลาทอง ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 % ในอาหารที่มีระดับโปรตีน 30 % และ พลังงานที่ย่อยได้ 2,700 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ในปลาทองน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 3.54±0.08 กรัม/ตัว เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า น้ำหนักเพิ่มขึ้น, น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวัน ของปลาทองที่ได้รับอาหารที่มีการเสริมแหนแดงที่ระดับ 0 และ 5 % มีค่าสูงกว่าปลาทองในกลุ่มอื่น (p<0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาทองที่ได้รับอาหารที่มีการเสริมแหนแดงที่ระดับ 0 และ 5 % มีค่าดีกว่าปลาทองในกลุ่มอื่น (p<0.05) และอัตราการรอด 100 % ทุกชุดการทดลอง โดยปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุมที่ไม่เสริมแหนแดง 0 % มีการเจริญเติบโตดีที่สุด และปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแหนแดงที่ 5 % มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารที่เสริมแหนแดง ที่ระดับต่าง ๆ ในอาหาร ในส่วนคุณภาพสีของปลาทองที่ได้รับอาหารที่เสริมแหนแดงในระดับต่างกันพบว่า คุณภาพสีผิวบริเวณลำตัวของปลาทอง มีค่าความสว่าง (L*) ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) ในส่วนค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) มีความแตกต่างกัน (p<0.05) โดยปลาทองที่ได้รับอาหารที่ใช้แหนแดงที่ระดับ 10 และ 15 % พบว่ามีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ดีกว่าปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรอื่น จากผลการทดลองการเสริมแหนแดงในอาหารปลาทองที่ระดับ 5 % ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการเสริมแหนแดงในอาหารสามารถช่วยให้คุณภาพสีผิวของปลาทองดีขึ้น ดังนั้นการเสริมแหนแดงในอาหารเป็นการเพิ่มศักยภาพอาหารปลาสวยงาม และสามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาสวยงามลงได้

Abstract

The effect of Azolla supplementation on growth and skin pigmentation was investigated in goldfish. Fish were fed with diet containing 30% protein and digestible energy of 2,700 kilo calorie/kilogram. Formulated by 0, 5, 10 and 15 % Azolla supplementation. Fingerling were initial average of weight 3.54±0.08 grams/fish. The results found that weight gain, average daily gain and specific growth rate of gold fish fed with diet supplementation with azolla at 0, and 5% were higher than that in other group (p<0.05). Feed conversion ratio for goldfish fed with diet supplementation with azolla at 0, and 5% groups (p<0.05). Survival rate was 100% in all group, Growth in goldfish supplemented with 5% was best when compared to other supplementation groups. The skin pigmentation response of goldfish in Brightness (L*) was not significant different (p > 0.05). In red hue (a*), and yellow hue (b*) were significant (p<0.05). Goldfish fed with diet with azolla at 10 and 15% showed more improve in red hue (a*) and yellow hue (b*) than other groups. Azolla supplementation at 5% was without any effect on their growth. Azolla supplementation can help improve the quality of skin pigmentation of goldfish, hence Azolla in diet can increase potential in ornamental fish. Feed cost is also reduced by using Azolla supplementation.

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login