ผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย

ผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย

Effects of the Golden Apple Snail Supplemented Diet on Nursing Climbing Perch (Anabas testudineus Bloch)

บทความวิจัย

โดย สุภัชญา ธานี , จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล , สมพร แซ่จ้อง และกิตติศักดิ์ ผุยชา

ผู้แต่งร่วม

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการเจริญเติบโต ในการอนุบาลลูกปลาหมอไทย ทำการทดลองในลูกปลาหมอไทย จำนวน 300 ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.18 กรัมต่อตัว แบ่งปลาออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 75 ตัวทำการเสริมหอยเชอรี่ (GAS) ในอาหาร 4 ระดับ คือ 0 (กลุ่มควบคุม) 2.0 4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อนุบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า การเสริมหอยเชอรี่ในอาหารมีผลทำให้การเจริญเติบโตด้านน้ำหนักตัวที่เพิ่มและความยาวเพิ่มที่ดีกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยลูกปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีการเสริม หอยเชอรี่ 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด คือ มีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 กรัมต่อตัว อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คือ 98.66 95.10 และ 95.10 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มอาหารที่เสริมหอยเชอรี่ที่ระดับ 0 2.0 และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้หอยเชอรี่เสริมในอาหารเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนเสริมการเจริญเติบโตของปลาหมอได้

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of dietary supplementing golden apple snail (GAS) on nursing climbing perch (Anabas testudineus). The experiment was conducted in 300 fish with of 2.18 g/fish. Fish were randomly allocated to 4 treatment groups (75 fish per treatment). Dietary treatments consisted of basal diet (CON) or the basal diet with 2.0, 4.0 and 6.0% of GAS respectively. Fish were fed for 4 weeks. The results show that dietary supplementations significantly (p<0.01) affected an average body weight gain and length gain of fish during the period of study. A supplementation at the level 6.0% GAS showed the greatest potential to improve weight gain at the end of this trial (4.09g/fish). However, survival rate was found lower (p>0.05)between fish fed dietary supplementation and the control diet (98.66, 95.10 and 95.10% in fish fed 0, 2.0 and 4.0% GAS respectively). The results revealed that supplementations of GAS to diet could be used as alternative protein source to improve growth performance of nursing climbing perch fish.

วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login