ตีพิมพ์แล้ว

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผลผลิตมะเขือเทศสีดาลูกผสม เพชรชมพู F1

บทความวิจัย

โดย นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน , สุจิตรา สืบนุการณ์ , ประภัสสร สมบัติศรี , จิรพงษ์ หงส์คำ และสมศักดิ์ ชอบด

การจัดการความรู้ในการผลิตกุ้งขาวแวนาไม กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

บทความวิจัย

โดย จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ , เสนาะ กลิ่นงาม , วราห์ เทพาหุดี n และสมสุข แขมคำ1

ผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย

บทความวิจัย

โดย สุภัชญา ธานี , จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล , สมพร แซ่จ้อง และกิตติศักดิ์ ผุยชา

ผลของชนิดดินที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นม้ากระทืบโรง

บทความวิจัย

โดย นันทวัน ทองพิทักษ์ , ขจิตา มัชฌิมา , ธนกร สุทธิสนธิ์ และสมพร เทพฉิม

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

144

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login